Археологія, 2015, № 4, Зміст / Content

Статті / Articles

Іванова С.В. Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор’ї (кінець IV—III тис. до н. е.) / Ivanova S.V. Cultural and Historic Processes in North-West Area of the Black Sea (the late 4th and the 3rd millennia BC) (3—21)

Крижицький С.Д. Основні підсумки розкопок у маловивчених частинах Ольвійського городища / Kryzhytskti S.D. Main Results of Archaeological Prospecting in Less Studied Areas of Olbian Hill-fort (21—34)

Колесниченко А.М., Савельєв О.К. Склянки з написом KATAXAIPE KAI EYФPAINOY із розкопок Тіри та проблема їх походження / Kolesnychenko A.M., Savelyev O.K. Beakers with Inscriptions KATAXAIPE KAI EYФPAINOY from Tyras and the Issue of Their Origin (34—45)

Колода В.В. Житла роменського городища Водяне / Koloda V.V. Dwellings at Vodiane, a Romny Culture Hill-fort (46—61)

Голубєв А.М. Еволюція клинкової зброї кочівників раннього середньовіччя / Holubiev A.M. Evolution of Blade Weapons of the Early Mediaeval Nomads (62—76)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Бабенко Л.І., Шелехань О.В. Кинджали з сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею / Babenko L.I., Shelekhan O.V. Daggers with Segment-shaped Crossguards in the Collection of Kharkiv Historical Museum (77—91)

Виногродська Л.І., Калашник Є.С. Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень у 2013 р.) / Vynogrodska L.I., Kalashnyk Ye.S. The Ceramic Pottery of Late Medieval Vinnytsa (on the materials from archaeological excavations in 2013) (91—108)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Пуголовок Ю.О., Горбаненко С.А., Сергєєва М.С., Яніш Є.Ю. Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу ХІІІ—ХІV ст. / Puholovok Yu.A., Gorbanenko S.A., Serheieva M.S., Yanish Ye.Yu. Palaeoecology of Hlynske Archaeological Assemblage Vicinity in the 13th and 14th centuries (109—128)

Історія науки / History of Science

Яненко А.С. Гурток антропології та передісторії Кабінету антропології ім. Ф. Вовка / Yanenko A.S. Circle of Anthropology and Prehistory of F. Vovk Cabinet of Anthropology (129—139)

Хроніка / News Review

Відейко М.Ю. На східній межі старої Європи / Videiko M.Yu. At the Old Europe’s Eastern Border (140—142)

Світлої пам’яті Володимира Андрійовича Ромашка / To the Blessed Memory of Volodymyr Andriyovych Romashko (142—144)

Національний конгрес українських керамологів «Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття» / National Congress of Ukrainian Ceramologists «Ukrainian Ceramology in the Context of Challenges of the 21st Century» (145—146)

Наші автори / Our Authors (147)

Список скорочень / Abbreviations (148)

Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2015 р. / Index of Publications in «Archaeology» Journal in 2015 (149—150)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 4»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 4, Зміст / Content