Археологія, 2014, № 3, Зміст / Content

Статті / Articles

Залізняк Л.Л. Палеоліт Центральної України / Zaliznyak L.L. Central Ukrainian Palaeolithic (3—17)

Крижицький С.Д. Графічна реконструкція ольвійського дикастерія (методичні підходи до реконструкції античного архітектурного об’єкта невстановленого об’ємно-планувального типу) / Kryzhytskyi S.D. To the Graphic Reconstruction of Olbian Dikasterion (Methodical Approaches to the Reconstruction of an Ancient Greek Architectural Object of Uncertain Space-and-planning Type) (17—31)

Шевченко Т.М. Сфінкси біля Матері богів на теракотах з Ольвії / Shevchenko T.M. Sphinxes near the Mother of the Gods on Terracottas from Olbia (32—44)

Милашевський О.С. Поховання черняхівської культури з двопластинчастими фібулами (етнічний аспект) / Mylashevskyi O.S. Chernyakhivska Culture Burials with Bilaminate Fibulae (Ethnic Aspect) (45—52)

Моця О.П. Міста Південної Русі: деякі теоретичні проблеми досліджень / Motsia O.P. Southern Rus Cities: Certain Theoretic Problems of Study (53—57)

Козубовський Г.А. Про Белзьке князівство Юрія Наримунтовича (1352—1377) / Kozubovskyi H.A. About Belz Kingdom of Yuriy Narymuntovych (1352—1377) (57—66)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Кіосак Д.В., Денисюк В.Л., Поліщук Л.Ю. Орнітоморфне брязкальце трипільської культури з півночі Одещини / Kiosak D.V., Denysiuk V.L., Polishchuk L.Yu. Trypillya Culture Ornitomorphous Rattle from the North of Odesa Region (67—72)

Шейко І.М., Хомчик М.А. Античні світильники із Ольвії в зібранні Національного музею історії України / Sheiko I.M., Homchyk M.A. Ancient Lamps from National Museum of History of Ukraine Collection (73—79)

Рудич Т.О. Антропологічний матеріал з могильника черняхівської культури Лісові Гринівці / Rudych T.O. Anthropological Material from Lisovi Hrynivtsi, a Chernyakhivska Culture Burial Ground (79—91)

Біляєва С.О., Карашевич І.В., Фіалко О.Є. Основні результати археологічних досліджень на кінбурнській косі в 2009— 2013 рр. / Biliaieva S.O., Karashevych I.V., Fialko O.Ye. The Main Results of Archaeological Research at Kinburn Spit in 2009—2013 (92—103)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Ковалевський В.М., Горбаненко С.А. Знахідка залізного рала в районі Животинного городища / Kovalevskyi V. M., Gorbanenko S.A. Find of Iron Ard from the Area of Zhyvotynne Hill-fort (104—107)

Історія науки / History of science

Абашина Н.С., Станиціна Г.О. До 100-річчя Євгенії Володимирівни Махно / Abashyna N.S., StanytsIna H.O. To the 100th Anniversary of Yevhenia Volodymyrivna Makhno (108—115)

Яненко А.С. Спогади Л.Д. Дмитрова про В.В. Хвойку / Yanenko A.S. L.D. Dmytrov’s Memoirs about V.V. Khvoika (116—120)

Рецензії / Book Review

Пуголовок Ю.О. Рец.: С.А. Горбаненко, В.В. Колода. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі / Puholovok Yu.O. Re.: S.A. Gorbanenko, V.V. Koloda. Agriculture at the Border Line between the Khazars and the Slavs (121—124)

Хроніка / News Review

Готун І.А. Виставка археологічних матеріалів «Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI—XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села» / Hotun I.A. Exhibition of Archaeological Materials «Khodosivka-Roslavske Settlement (from the end of the 11th c. to the 14th c.) as a Characteristic of an Extraordinary Middle Age Village» (125—134)

До 90-річчя від дня народження Володимира Федоровича Генінга / To the 90th Anniversary of Volodymyr Fedorovych Gening (134—137)

Анатолій Дмитрович Пряхін у контексті археології України (до 75-річчя російського вченого) / To the 75th Anniversary of Anatoliy Dmytrovych Priakhin (137—145)

Наші автори / Our Authors (146—147)

Список скорочень / Abbreviations (148)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 3»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 3, Зміст / Content