Редколегія / Editorial Board

Відповідальні редактори

Володарець-Урбанович Ярослав Володимирович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Volodarets-Urbanovich Iaroslav V.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Горбаненко Сергій Анатолійович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gorbanenko Serhiy A.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Senior Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Редактційна колегія / Editorial Board

Абашина Наталія Серафимівна
кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
Abashyna Nataliia S.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Вяргей Валентина Сергіївна
кандидат історичних наук
Білорусь
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Viarhej Valiantsina S.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Belarus
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Гавритухін Ігор Олегович
старший науковий співробітник
Інститут археології Російської академії наук
вул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Росія
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gavritukhin Igor’
Senior researcher
Institute of Archaeology RAS
ul. Dm. Uljanova, 19, Moscow, 117036, Russian Federation
personal web page: archaeolog.ru
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Коматарова-Балінова Євгенія
кандидат історичних наук
головний асистент
Національний археологічний інститут з музеєм Болгарської академії наук
вул. Соборна 2, Софія, 1000, Болгарія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komatarova-Balinova Evgeniya
Ph. D.
Assistant Professor
National Archaeological Institute with Museum — Bulgarian Academy of Sciences
2 Saborna Str., Sofia, 1000, Bulgaria
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Курта Флорін
доктор наук
професор середньовічної історії і археології
департамент історії університету Флориди
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
персональна веб-сторінка: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Curta Florin
PhD
Professor of Medieval History and Archaeology
Department of History University of Florida
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
personal web page: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Милян Тарас Романович
кандидат історичних наук
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України
вул. В. Винниченка, 24, Львів, 79008, Україна
персональна веб-сторінка: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Mylian Taras R.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher Scientific
Research Centre «Rescue Archaeological Service» Institute of Archaeology of the National Academy of Science of Ukraine
Vynnychenka str., 24, Lviv, 79008, Ukraine
personal web page: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Михайлина Любомир Павлович
доктор історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ 01015, Україна
Mykhaylyna Lyubomyr P.
Doctor of Sciences in History
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Обломський Андрій Михайлович
доктор історичних наук
завідувач відділом
Інститут археології Російської академії наук
вул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Росія
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Oblomsky Andrey M.
Doctor in habilitatis
head of department
Institute of archeology Russian Academy of Sciences
ul. Dm. Uljanova, 19, Moscow, 117036, Russian Federation
personal web page: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Парчевський Міхал
доктор наук габілітований
Інститут археології Жешувського університету
вул. Моніуцького 10, Жешув, 35-015, Польща
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Parczewski Michał
Prof. dr hab.
Institute of Archeology, University of Rzeszów
ul. Moniuszki 10, Rzeszów, 35-015, PL
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Петраускас Олег Валдасович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Petrauskas Oleg Valdasovych
Candidate of Historical / Cand. Sci. (Hist.) (PhD)
Senior Researcher, Head of Department
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пивоваров Сергій Володимирович
доктор історичних наук
заступник Генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
Pyvovarov Serhii V.
Doctor of Sciences in History
Deputy Director for Scientific Work
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Прищепа Богдан Анатолійович
канддидат історичних наук
доцент кафедри історії України
Рівненський державний гуманітарний університет
вул. Степана Бандери, 12, Рівне, 33000, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pryshchepa Bohdan Anatoliiovych
Candidate in History
Associate Professor of the Department of the History of Ukraine
Rivne State Humanitarian University
Stepana Bandery Street 12, Rivne, 33000, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пуголовок Юрій Олександрович
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут керамології — відділення Інститут народознавства НАН України
Партизанська, 102, Опішня, Полтавська область, 38164, Україна
персональна веб-сторінка: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Puholovok Yuriy O.
Candidate of Sciences in History (PhD)
reasercher
The Ceramology Institute — the branch of the Ethnology Institute of the NAS of Ukraine
102 Str, Partyzanska, Opishnya, Poltava region, 38164, Ukraine
personal web page: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Родінкова Власта Євгенієвна
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології РАН
вул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Росія
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Rodinkova Vlasta Ye.
Candidate of Sciences in History (PhD)
reasercher
Institute of Archaeology RAS
ul. Dm. Uljanova, 19, Moscow, 117036, Russian Federation
personal web page: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Синиця Євген Валентинович
кандидат історичних наук
доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Synytsia Ievgen
Candidate of Sciences in History (PhD)
Docent (associate professor)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Street, 60, Kyiv, 01601, Ukraine
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Станціу Іоан
доктор давньої історії і археології
старший науковий співробітник І
Інститут археології та історії мистецтв Румунської академії
вул. Міхала Когалніціану, 12—14, Клуж-Напока, 400084, Румунія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Stanciu Ioan
PhD — Doctor in Ancient History and Archeology
Senior researcher I
Institute of Archeology and Art History of the Romanian Academy
Str. Mihail Kogalniceanu, 12—14, Cluj-Napoca, 400084, Romania
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тельнов Микола Петрович
доктор історичних наук
завідувач відділом
Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови
вул. Стефан чел Маре 1, Кишинів, 2001, Молдова
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Telnov Nikolai
Doctor of history
head of department
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Pr. Stefan cel Mare 1, Kishinev, 2001, Moldova
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Терпиловський Ростислав Всеволодович
доктор історичних наук
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Terpilovskij Rostislav V.
Professor, Doctor of in habilitatis
Yead of Department of Archeology and Museology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Street, 60, Kyiv, 01601, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Хасіл Ян
доктор філософії
науковий співробітник
Інститут археології Чеської академії наук
Летенська 4/123, Прага, 118 01, Чеська республіка
персональна веб-сторінка: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Hasil Jan
Doctor of Philosophy (Ph. D.)
Researcher
Institute of Archaeology of the CAS
Letenská 4/123, Prague, 118 01, Czech Republic
personal web page: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Пошук

Інтернет-ресурси

Ви знаходитесь тут: Бібліотека In Sclavenia terra Редколегія / Editorial Board