Археологія, 2014, № 2, Зміст / Content

Статті / Articles

Отрощенко В.В. З приводу генези цист бережнівсько-маївської зрубної культури / Otroshchenko V.V. Concerning Log Cabins Genesis in Berezhnivsko-Maivska Zrubna Culture (3—17)

Снитко І.О. Характер і динаміка економічних стосунків Ольвії з містами Іонії в VI—V ст. до н. е. та початок формування внутрішньопонтійського ринку / Snytko I.O. Nature and Dynamics of Economic Relations between Olbia and Ionian Cities in the 6th and the 5th c. BC and the Beginning of Intra-Pontic Market Development (17—28)

Шейко І.М. До питання про технологію виробництва та використання глиняних світильників / Sheiko I.M. To the Issue of Production Technology and Usage of Ancient Greek Clay Lamps (29—35)

Пеляшенко К.Ю. Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу / Peliashenko K.Yu. Handmade Pottery from the Scythian Period Burials in the Dnipro-Donetsk Forest-Steppe Region (36—50)

Володарець-Урбанович Я.В. Проблеми вивчення гончарних осередків типу Балка Канцерка / Volodarets-Urbanovych Ya.V. Problams in Study of Kantserka Gully Type Pottery Centres (51—59)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Остапенко М.А., Панченко І.В. Скіфська антропоморфна стела із Запоріжжя / Ostapenko M.A., Panchenko I.V. Scythian Anthropomorphous Stele from Zaporizhzhia (60—64)

Русяєва А.С., Івченко А.В. Список імен на чорнолаковій чашці з некрополя Ольвії / Rusyayeva A.S., Ivchenko A.V. List of Names on Black-glazed Cup from Olbian Necropolis (65—74)

Шабанов С.Б. Скляний глек «кельнського типу» з колекції Центрального музею тавриди (м. Сімферополь) / Shabanov S.B. Glass «Cologne Type» Pitcher from the Central Taurida Museum Collection (Simferopol) (74—79)

Храпунов І.М. Підбійна могила з похованнями III—IV ст. з могильника Нейзац / Khrapunov I.M. Undercut Grave with the 3rd—4th c. Burials from Neyzats Burial Ground (80—91)

Аксьонов В.С. Поховання з візантійською пряжкою типу Корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури / Aksonov V.S. Birual with Corinth Type Byzantine Buckle from Netailivskyi Burial Ground of Saltovo-Mayak Culture (91—98)

Хоружа М.В. Поховання в дромосі катакомб Верхньосалтівського могильника / Khoruzha M.V. Burials in Dromoi of Catacombs at Verchniy Saltiv Burial Ground (99—109)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Горбаненко С.А. Рільництво у носіїв боршевської культури / Gorbanenko S.A. Agriculture of Borshevo Culture Bearers (110—120)

Історія науки / History of science

Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Археологочні дослідження І.А. Зарецького на Полтавщині / Kulatova I.M., Suprunenko O.B. Archaeological Research by I.A. Zaretskyi in Poltava Region (121—129)

Хроніка / News Review

До ювілею Софії Станіславівни Березанської / To the Jubilee of Sofia Stanislavivna Berezanska (130—131)

Моця О.П., Павленко С.В. Круглий стіл «Проблеми давньоруської урбаністики» / Motsia O.P., Pavlenko S.V. Round Table «Problems of Ancient Rus Urban Planning» (132—142)

Біляєва С.О., Коваль Ю.В., Цетлін Ю.Б., Чміль Л.В. Новітні та традиційні методи дослідження кераміки: результати та перспективи / Bilyayeva S.O., Kovalyu.V., Tsetlin Yu.B., Chmil L.V. New and Traditional Methods of Ceamics Research: Results and Perspectives (142—144)

Пам’яті Володимира Павловича Білозора / To the Memory of Volodymyr Pavlovych Bilozor (145)

Наші автори / Our Authors (146)

Список скорочень / Abbreviations (147—148)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 2, Зміст / Content