Археологія, 2014, № 1, Зміст / Content

Статті / Articles

Тарапата Д.О. Демографічний розвиток населення середньобузької локальної групи розвинутого Трипілля / Tarapata D.O. Demographic Development of the Population of Middle Buh Local Group of the Developed Trypillya (3—15)

Загородня О.М. Про призначення однієї з категорій кістяних знарядь із Картамишу / Zahorodnia O.M. About the Purpose of one of Bone Tools Categories from Kartamysh (15—28)

Нємцев С.О. Динаміка надходження товарів у керамічній тарі на Білозерське поселення хори Ольвії (спроба кількісної оцінки) / Nemtsev S.O. Arrival Dynamics of Products in Ceramic Containers at Bilozerka Settlement of Olbian Chora (experience of quantitative analysis) (28—40)

Островерхов А.С. «Єгипетські фаянси» в Скіфії і їх місце в системі подібних старожитностей Східної Європи (досвід комплексного аналізу) / Ostroverkhov A.S. «Egyptian Faiences» in Scythia and their Place in System of Such Antiquities of Eastern Europe (experience of complex analysis) (41—60)

Казаков А.Л., Коваленко В.П., Моця О.П., Петраускас А.В., Ситий Ю.М., Скороход В.М. Літописний «шлях Мономаха»: археологічні реалії / Kazakov A.L., Kovalenko V.P., Motsya O.P., Petrauskas O.V., Sytyi Yu.M., Skorokhod V.M. Annalistic «Monomach’s Route»: archaeological realities (61—72)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Залізняк Л.Л., Кухарчук Ю.В., Шевченко Т.О. Нова мустьєрська стоянка Андріївка 4 на Кіровоградщині / Zaliznyak L.L., Kukharchuk Yu.V., Shevchenko T.O. Andriyivka 4, a New Mousterian Site in Kirovohrad Region (73—85)

Билкова В.П., Самойленко І.Ю. Сіроглиняна кераміка Білозерського поселення / Bylkova V.P., Samoylenko I.Yu. Grey Clay Wares from Bilozerka Settlement (85—96)

Рейда Р.М., Гейко А.В., Сапєгін С.В. Поховання з «платою Харону» з Шишацького могильника черняхівської культури / Reida R.M., Heiko A.V., Sapiehin S.V. Burial with «Charon’s Obol» from Shyshaky Cemetery of Chernyakhivska Culture (97—103)

Кропотов В.В. Динаміка поширення золотих прикрас у населення Передгірського Криму в перші століття н. е. / Kropotov V.V. Dynamics of Golden Adornments spread among the Population in the Crimean Foothills in the First Centuries AD (104—112)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Горбаненко С.А. Зернове господарство сіверян / Gorbanenko S.A. Grain Growing of the Siverians (113—123)

Історія науки / History of science

Буйських C.Б., Чуєва К.Є. Дослідниця античної історії та культури (до 100-річчя від дня народження Ф.М. Штітельман) / Buiskykh S.B., Chuieva K.Ye. Ancient Greek History and Culture Researcher (to the 100th Anniversary of F.M. Shtitelman) (124—131)

Рецензії / Book Review

Шлапак М.О. Рец.: С.О. Біляєва. Слов’янські та тюркські світи в Україні (з історії взаємин у ХІІІ—ХVIII ст.) / Shlapak M.O. Re.: S.O. Biliayeva. Slavonic and Turkish Worlds in Ukraine (from the history of interactions in the period between the 13th and the 18th c.) (132—133)

Хроніка / News Review

Міжнародний польовий семінар і конференція з дослідження ранньопалеолітичної пам’ятки Меджибіж (20—23.07.2012 р.) / The International Field Seminar and Conference on the Study of Medzhybizh, the Early Pala eolithic Site (20—23.07.2012 р.) (134—137)

До ювілею скіфської археології / To the Scythian Archaeology’s Jubilee (137—139)

До 75-річчя Володимира Опанасовича Круца / To the 75th Anniversary of Volodymyr Opanasovych Kruts (140—141)

Дослідникам минулого тисячолітніх Лубен / To the Researchers of Thousand Year-old Lubny’s Past (141—143)

Пам’яті Анатолія Степановича Островерхова / To the Memory of Anatoliy Stepanovych Ostroverkhov (143—144)

Світлої пам’яті Анатолія Недашківського (10.01.1946—16.01.2014) / To the Blessed Memory of Anatoliy Nedashkivskyi (10.01.1946—16.01.2014) (144)

Наші автори / Our Authors (145—146)

Список скорочень / Abbreviations (147)

Пам’ятка автора / List of Instruction for Authors (148)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 1»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 1, Зміст / Content