Список праць С. А. Горбаненка

1999

Горбаненко, С. А. 1999. К вопросу о земледелии пеньковской культуры. Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 51-52.

Горбаненко, С. А. 1999. Статистична обробка серпів Битицького городища (за матеріалами археологічних розкопок 1984—1990 рр.). Третя Сумська обласна науково-краєзнавча  конференція: Матеріали. Суми, с. 21-22.

2000

Горбаненко, С. А. 2000. Сельское хозяйство с конца І тыс. до н. э. до конца І тыс. н. э. на территории Левобережья Украины. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: Бізнес Інформ, с. 68-74.

2001

Горбаненко, С. А. 2001. Материалы к карте культурных растений волынцевско-роменского периода. Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 38-41.

Горбаненко, С. А. 2001. Фрагменты серпов из поселения Занки. Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 120.

Горбаненко, С. А. 2001. Про мотичку І тис. н. е. з поселення поблизу Диканьки. Археологія, 3, с. 143-144. researchgate.net

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2001. Комплекс землеробських знарядь з городища Битиця-1. Археологічний літопис Лівобережної України, 2, с. 36-41.

2002

Горбаненко, С. А. 2002. Слов’янські наральники Дніпровського Лівобережжя І тис. н. е. В: Сучасні проблеми археології. Київ, с. 62-64.

Горбаненко, С. А. 2002. Про землеробство жителів Мохначанського городища (роменська культура). В: Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції 17—18 травня 2002 р., секція «Археологія», м. Луганськ. Луганськ, с. 64-74.

Горбаненко, С. А. 2002. Зернотерки волинцевсько-роменського періоду. Археологія, 3, с. 120—126. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2002. Зернотерка з Більського городища скіфської епохи. Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 78-80.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2001—2002. К вопросу о средневековом земледелии (по материалам Верхнесалтовского археологического комплекса). Stratum plus, 5, с. 448-465. Анотація.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2001—2002. Приложение. Результат палеоэтноботанических исследований материалов из Верхнесалтовского археологического комплекса. В: Колода, В.В., Горбаненко С.А. К вопросу о средневековом земледелии (по материалам Верхнесалтовского археологического комплекса). Stratum plus, 5, с. 460-463.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002. Палеоетноботанічне відкриття 2001 р. (матеріали пізньороменського часу з літописної Лтави). Археологічні відкриття в Україні 2000—2001 р., с. 210-211. researchgate.net

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2002. К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик). В: Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції 17—18 травня 2002 р., секція «Археологія», м. Луганськ. Луганськ, с. 133-146.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002. Палеоетноботанічний спектр пізньороменського часу з літописної Лтави (за відбитками на кераміці). Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 134-139.

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2002. Знаряддя переробки врожаю з городища Битиця-І. Наукові записки з української історії, 13, с. 79-88.

2003

Горбаненко, С. А. 2002—2003. Коса-горбуша з-під хут. Путивльський Новгород-Сіверського району. Археологічний літопис Лівобережної України, 2—1, с. 90. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2003. До питання про тваринництво у носіїв пеньківської культури на території Дніпровського Лівобережжя. Середньовічні старожитності Південної Русі-України: Тези доповідей другої міжнародної студентської наукової  археологічної конференції. Чернігів, с. 14-16.

Горбаненко, С. А. 2003. Палеоетноботанічні дослідження керамічних матеріалів з пам’яток Дніпровського Лівобережжя другої половини І тис. н. е. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 86-87.

Горбаненко, С. А. 2003. До історії тваринництва у слов’ян Лівобережжя Дніпра останньої чверті І тис. н. е. Археологія, 2, с. 113-122. (такод в html-форматі: iananu.kiev.ua)

Горбаненко, С. А., Кравченко, Е. А. 2003. Нове видання писемних джерел до історії ВізантіїАрхеологія, 3, с. 162-163. researchgate.net

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002—2003. Відбитки зернівок культурних рослин на кераміці Опішнянського городища. Археологічний літопис Лівобережної України, 2—1, с. 161-163. researchgate.net

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2003. Палеоетноботанічний спектр пам’яток поблизу с. Волинцеве. Археологічний літопис Лівобережної України, 2, с. 124-127.

Сагайдак, М. А., Сергеева, М. С., Горбаненко, С. А. 2003. Археологические работы в Киеве по ул. Игоревской, 13/5 в 2001 г. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 38-40. researchgate.net

Сагайдак, М. А., Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2003. Археологічні дослідження в Києві по вул. Ігорівська, 7. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 246-248. researchgate.net

2004

Горбаненко, С. А. 2003—2004. Окружающая среда и славянские памятники второй половины І тыс. н. э. (по материалам Левобережья Днепра). Stratum plus, 5, с. 400-425. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2004. Сільське господарство слов’ян другої половини І тис. н. е. (за матеріалами Лівобережжя Дніпра). В: Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. Київ, с. 301-314.

Горбаненко, С. А. 2004. З приводу використання різних типів знарядь для обробітку ґрунту. Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 80-81.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Землеробство жителів городища Водяне на Харківщині. Археологія, 3, с. 68-77.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Земледельческий комплекс раннесредневекового населения Верхнего Салтова. Хазарский альманах, 2, с. 161-179.

Пашкевич, Г. О., Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Палеоетноботанічні дані за відбитками на кераміці Верхньосалтівського городища (розкопки 1996—1998 рр.). Древности, с. 65-69.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2004. К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик). Древности, с. 225-236.

Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2004. Нова пам’ятка давньоруського часу в околицях Києва. Матеріали та дослідження з археології східної України, 3, с. 280-291.

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2004. Землеробські знаряддя з розкопок археологічного комплексу біля с. Ніцаха Сумської області. Археологічні відкриття в Україні 2002—2003 рр., с. 383-388.

2005

Горбаненко, С. А. 2005. Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток Лівобережжя Дніпра у 2003—2004 рр. (за відбитками на кераміці). Археологічні відкриття в Україні 2003—2004 рр., с. 397-400.

Горбаненко, С. А. 2005. Землеробство жителів городищ поблизу с. Волинцеве. Археологія, 1, с. 75-81.

Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2005. Шкіряне взуття XVIII ст. з розкопу по вул. Ігоревській, 13/5 (м. Київ). Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 128-131.

Терпиловський, Р. В., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2005. Землеробство мешканців ранньослов’янських поселень Роїще та Олександрівка 1. Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 50-60.

2006

Горбаненко, С. А. 2006. Землеробство слов’ян останньої чверті І тис. н. е. Археологія, 3, с. 73-79.

2007

Горбаненко, С. А. 2007. Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е. Київ: Академперіодика.

Горбаненко, С. А. 2007. Природничі методи у вивченні сільського господарства слов’ян. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 15, с. 177-187.

2008

Горбаненко, С. А. 2008. Напівземлянка № 16 з Пастирського городища. Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 50-53.

Горбаненко, С. А. 2008. Земледелие и животноводство славян Левобережья Днепра во второй половине І тысячелетия нашей эры. В: Интеграция археологических и этнографических исследований. Новосибирск; Омск, с. 213-217.

Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П., Пашкевич, Г. О. 2008. Сільське господарство жителів Пастирського городища. Київ: Академперіодика.

Отрощенко, В. В., Горбаненко, С. А. 2008. [Рец.]: Пашкевич Г.О., Ві­дейко М.Ю. Рільництво племен трипільської культури. — К., 2006. — 157 с. Археологія, 2, с. 97-99. researchgate.net

Приходнюк, О. М., Горбаненко, С. А. 2008. Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища. Археологія, 2, с. 48-59.

Терпиловський, Р. В., Горбаненко, С. А. 2008. [Рец.]: Любомир Михайлина. Слов’яни VIII—X ст. між Дніпром і Карпатами. — К.: Інститут археології НАН України, 2007. — 300 с. Археологія, 4, с. 96-99. researchgate.net

2009

Горбаненко, С. А. 2009. Системи землеробства слов’ян кінця І тис. до н. е. — І тис. н. е. Музейний вісник, 9, с. 85-103.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В., Пашкевич, Г. О. 2009. Землеробство жителів салтівського селища Коробові Хутори. Археологія, 3, с. 82-92.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2009. Землеробство салтівської культури (за матеріалами Мохначанського городища). Vita antiqua, 7—8, с. 261-280.

Колода, В. В., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2009. Землеробство жителів городища Мохнач (часів салтівської культури). Археологія, 2, с. 84-93.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. 2009. [Рец.]: Строцень Б.С. Черняхівська культура Західного Поділля. — Тернопіль: Астон, 2008. — 272 с. Археологія, 4,с. 87-90. researchgate.net

Приходнюк, О. М., Журавлев, О. П., Горбаненко, С. А. 2005—2009. Животноводство и охота у жителей Пастырского городища. Stratum plus, 5, с. 640-676. Анотація.

2010

Абашина, Н. С., Горбаненко, С. А. 2009—2010. Огляд книг з ранньослов’янської проблематики за 2008 рік. Ант, 22—24, с. 163-167.

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А., Пашкевич, Г. О. 2010. Матеріали з землеробства середини І тис. н. е. в пониззі Псла. Старожитності Лівобережного Подніпров’я 2010, с. 48—58.

Горбаненко, С. А. 2010. Сільське господарство жителів поселення П’ятницьке-І. В: Актуальні проблеми археології: Тези міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Вінокура 23—25 вересня 2010 р., м. Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Астон, с. 72-73.

Горбаненко, С. А. 2010. Знаряддя землеробства кінця І тис. до н. е. — І тис. н. е. Порівняльний аналіз. Археологія, 4, с. 46-60.

Горбаненко, С. А. 2010. Тваринництво у носіїв салтівської культури. Археологічні студії, 4, с. 92-108.

Горбаненко, С. А. 2010. Находки орудий земледелия и ПБС славянских памятников Левобережья Днепра. Приложение 3. В: Колода, В. В., Горбаненко, С. А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины, с. 165-178. archaeology.ru | academia.edu

Горбаненко, С. А., Колода, В. В., Пашкевич, Г. О. 2010. Палеоэтноботанический спектр салтовского селища Коробовы Хутора. Древности, 9, с. 343-348.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2010. Сільське господарство мешканців поселення Верхній Салтів. Археологія, 1, с. 27-42.

Горбаненко, С. А., Пашкевич, Г. О. 2010. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.). Київ: Академперіодика. academia.edu | ua.bookfi.org | bookre.org | chtyvo.org.ua

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2010. Осіле тваринництво у носіїв салтівської культури на Дону. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. Археологія і давня історія України, 1, с. 490-501.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2010. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины. archaeology.ru | hagahan-lib.ru (формат *.html) | academia.edu
[Рец.: Красильніков, К. І. 2011. Археологія, 3, с. 135-137].

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Каталог палеоботанічних матеріалів пам’яток слов’янських культур. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. Археологія і давня історія України, 3, с. 105-123.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Палеоетноботанічні дані з розкопок курганів 2000 р. в ур. Перещепине. Додаток. В: Кулатова, І. М., Супруненко, О. Б. Курагни скіфського часу західної округи Більського городища. Київ, с. 176.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. Результат палеоэтноботанических исследований материалов из Верхнесалтовского археологического комплекса. Приложение 4. В: Колода, В. В., Горбаненко, С. А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины, с. 179-183. archaeology.ru | academia.edu

Приходнюк, О. М., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Землеробство жителів Пастирського городища. Археологічні студії, 4, с. 125-142.

Свистун, Г. Є., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 19, с. 148-156.

Терпиловський, Р. В., Горбаненко, С. А. 2010. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка 1. Актуальні проблеми археології України. Археологія і давня історія України, 4, с. 137-146.

2011

Горбаненко, С. А. 2011. Методи інтерпретації сільськогосподарських матеріалів. Археологія: від джерел до реконструкцій. Археологія і давня історія України, 5, с. 201-214.

Горбаненко, С. А. 2011. Палеоетноботанічний спектр Битицького городища. Древности, 10, с. 242-247.

Горбаненко, С. А. 2011. Методы интерпретации сельскохозяйственных материалов. Stratum plus, 5, с. 299-314. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2011. Палеоетноботанічний спектр поселення Войтенки 1. Черняхівська культура. Oium, 1, с. 139-141.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2011. Землеробство носіїв юхнівської культури. В: Древности Восточной Европы: Сборник научных трудов к 90-летию Б. А. Шрамко. Харьков, с. 97-110.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2011. Обобщающий анализ сельского хозяйства носителей салтовской культуры. Матеріали і дослідження по археології Східної України, 11, с. 228-239.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2011. Животноводство у населения юхновской культуры. Stratum plus, 3, с. 275-290. Анотація.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2011. Об одном изображении на пряслице юхновской культуры. Восточноевропейские древности скифской эпохи. Вестник Острогожского историко-художественного музея имени И. Н. Крамского, 1, с. 213-219.

Квитковский, В. И., Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2011. К вопросу о земледелии населения салтовского селища Пятницкое-І. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы І междунар. науч. конф. «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 22—23 сентября 2011 г., с. Кокино. Брянск, с. 9-15.

Квітковський, В. І., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2011. Матеріали з рільництва жителів поселення П’ятницьке І. Археологія, 3, с. 122-128.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2011. Сравнительный анализ материалов сельского хозяйства у носителей салтовской культуры и славян Днепровского Левобережья. Stratum plus, 5, с. 315-326. Анотація.

Любичев, В. М., Горбаненко, С. А. 2011. Земледелие жителей поселения Войтенки 1. Stratum plus, 4, с. 309-316. Анотація.

Мироненко, К. М., Горбаненко, С. А. 2011. Скарб землеробських знарядь праці на Полтавщині. Археологія, 1, с. 97-100.

Свистун, Г. Е., Горбаненко, С. А. 2011. Потребительские предпочтения продуктов земледелия как проявление градообразующих тенденций на примере Чугуевского городища Салтово-Маяцкого времени. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы І междунар. науч. конф. «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 22—23 сентября  2011 г., с. Кокино. Брянск, с. 34-47.

Свистун, Г. Є., Горбаненко, С. А. 2011. Споживчі аспекти соціально-економічних відносин на прикладі Чугуївського городища салтівського часу. Салтово-маяцька культура: 110 років від початку вивчення на Харківщині, 1, с. 75-86, 136-143.
Також на сайті «Археология.ру».

2012

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие древних жителей поселения Дмитровка III. Stratum plus, 4, с. 309-320. Анотація.

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство поселения черняховской культуры Дмитровка III. Альманах, VIII, с. 35-43.

Веретюшкина, М. В., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие населения Посемья в X в. (на примере археологического комплекса у д. Шуклинка). Древности Днепровского Левобережья от каменного века до позднего средневековья (к 80-летию со дня рождения А. И. Пузиковой) Материалы и исследования археологии Днепровского Левобережья, 4, с. 209-219.

Горбаненко, С. А. 2012. Сільське господарство жителів Битицького городища. Археологія, 1, с. 98-114.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические определения из городищ Киселевка ІІ, Песочный Ров, Западное Юхновское, Бужанка І. Приложение 2. В: Каравайко, Д. В. Памятники юхновской культуры в Новгород-Северском Полесье. Киев: ИА НАН Украины, с. 217-226.

Горбаненко, С. А. 2012. Землеробський реманент з поселення Рашків І. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. Археологія і давня історія України, 8, с. 117-120.

Горбаненко, С. А. 2012. Природа и хозяйство у населения юхновской культуры. Stratum plus, 3, с. 293-315. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоетноботанічні матеріали. Додаток 2. В: Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка, с. 171-173.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоетноботанічні рештки з поселення Обухів 2. Археологія, 3, с. 111-117.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические данные с Шуклинского селища (по отпечаткам на изделиях из глины). Древности, 11, с. 238-244.

Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство до образования Киевской Руси. В: Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902—1968) 3—5 декабря 2012 г., Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, с. 106-109.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические материалы боршевской культуры. Восточноевропейские древности. Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И. Н. Крамского, 2, с. 230-244.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2012. Мисливство носіїв юхнівської культури. Археологія, 2, с. 103-112.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2012. Рыболовный промысел населения юхновской культуры. Revista Arheologică, serie nouă, VII, 1—2, с. 37-49 (також в інтернет-форматі: http://histfishing.ru).

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2012. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2012. Покажчик пам’яток. Додаток 1. В: Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка, с. 161-170.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие на поселении Коробовы Хутора в салтовское время. Степи Европы в эпоху средневековья, 9: Хазарское время, с. 119-134. researchgate.net

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство населения славяно-хазарской контактной зоны (на примере городища Водяное). Дивногорский сборник, 3, с. 163-176.

2013

Винников, А. З., Горбаненко, С. А. 2013. Сельское хозяйство жителей Животинного городища. Stratum plus, 5, с. 347-357. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоботанічні дослідження салтівських пам’яток Лісостепу. Салтово-маяцька археологічна культура: проблеми та дослідження, 3, с. 45-51, 148-150.

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические материалы с памятников юхновской культуры. Российская археология, 2, с. 62-66. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические определения. Приложение 5. В: Петраускас, О. В., Шишкин, Р. Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник). Oium, 2, с. 384-388.

Горбаненко, С. А. 2013. Методы интерпретации палеоэтноботанических материалов (на примере материалов из Великой Бугаевки). Stratum plus, 4, с. 293-299. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2013. Земледелие славян лесостепного Дона в VIII—XI вв. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы ІІ международной научной конференции «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 26—27 сентября 2013 г., с. Кокино. Брянск, ІІ, с. 5-15.

Горбаненко, С. А. 2013. Зерновое хозяйство северян. Revista Arheologică, serie nouă, IХ, 2, с. 256-272 (також: ru.scribd.com).

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические материалы с Животинного городища (по отпечаткам на изделиях из глины). Древности, 12, с. 273-282.

Горбаненко, С. А. 2013. Новые палеоботанические данные с Мостищенского городища скифской эпохи. Восточноевропейские древности. Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И. Н. Крамского, 3, с. 63-68.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2013. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі. Київ: ІА НАН України.
[Рец.: Пуголовок, Ю. О. 2014. Археологія, 3, с. 121-124].

Журавльов, О. П., Горбаненко, С. А. 2013. Археозоологія в Україні. Пам’ятки І тис. до н. е. — І тис. н. е. Наукові студії: Історико-краєзнавчий музей м. Винники, 6, с. 195-203.

Колода, В. В., Кройтор, Р. В., Горбаненко, С. А. 2013. Нові дані про тваринництво ранньосередньовічного населення Верхнього Салтова. Археологія, 1, с. 129-138. researchgate.net

2014

Андреев, С. И., Горбаненко, С. А., Разуваев, Ю. Д. 2014. О земледелии у населения городецкой культуры в лесостепном поценье (по материалам Давыдовского городища). Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки, 10 (138), с. 149-158. Анотація.

Винников, А. З., Горбаненко, С. А., Ковалевский, В. Н. 2014. Охота населения боршевской культуры. В: Археология и охрана археологического наследия Центральной России. Воронеж, с. 179-197.

Горбаненко, С. А. 2014. Зернове господарство сіверян. Археологія, 1, с. 113-123.

Горбаненко, С. А. 2014. Рільництво у носіїв боршевської культури. Археологія, 2, с. 110-120.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні матеріали з НФ ІА НАН України зі слов’янських пам’яток. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. Археологія і давня історія України, 1 (12), с. 180-186.

Горбаненко, С. А. 2014. Новые данные о земледелии черняховской культуры (по палеоэтноботаническим материалам). Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов. Раннеславянский мир, 15, с. 277-285.

Горбаненко, С. А. 2014. Материалы по земледелию Сырского городища. Материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой ИАК в Липецком крае (бывш. Задонском уезде Воронежской губ.) г. Липецк, 20—22 декабря 2013 г. Верхнедонской археологический сборник, 6, с. 330-335.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні дані з поселення черняхівської культури поблизу с. Комарів (за результатами флотації). Археологічні дослідження Львівського університету, 18, с. 261-272.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоботанические исследования материалов с Животинного городища по отпечаткам на изделиях из глины. В: Винников, А. З. Юго-Восточная окраина славянского мира в VII — начале XIII вв. (Животинное городище на р. Воронеж). Воронеж: Кварта, с. 355-359.

Горбаненко, С. А. 2014. Археоботанические исследования материалов из археологического комплекса Горналь. Краткие сообщения Института археологии, 234,с. 353—361.

Горбаненко, С. А. 2014. Археологія як метод дослідження історичної спадщини та її потенційні інформативні можливості. В: Наука і освіта у краєзнавчому вимірі. Матеріали XXХІІ Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених. Секція «Археологія та краєзнавство». Київ, с. 8-10.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток Буковини. Археологічні студії, 5, с. 200-211.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2014. Піч пізньороменскього часу з Полтави. В: Від венедів до Русі. Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Д. Н. Козака з нагоди його 70-ліття. Київ: ІА НАН України; Харків: Майдан, с. 339-344.

Ковалевський, В. М., Горбаненко, С. А. 2014. Унікальна знахідка в районі Животинного городища. Археологія, 3, с. 104-107.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. 2014. Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка. Археологія, 4, с. 126-130.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. Вступні зауваження. Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В. П. Петрова. Oium, 4, с. 5-6.

Пуголовок, Ю. А., Горбаненко, С. А. 2014. Печь как культовое место в жилище Северян: археологические данные. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXXV, с. 141-150.

Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А. 2014. Скарб виробів із заліза з околиць с. Хитці у Посуллі. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2014, с. 50-60.

2015

Болтрик, Ю. В., Горбаненко, С. А., Кублій, М. В., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Северинівське городище скіфського часу: біогосподарський аспект дослідженьАрхеологія і простір. Археологія і давня історія України, 4 (17), с. 155-192.

Веретюшкина, М. В., Горбаненко, С. А. 2015. Материалы по земледелию из Горнали (по результатам 2013 г.). В: Суджа и суджане в отечественной и зарубежной истории и культуре. Курск: Курск. гос. ун-т, с. 82-89.

Горбаненко, С. А. 2015. Додаток 3. Результати палеоетноботанічних досліджень на виробах з глини з посаду літописної Лтави за 2012 р. В: Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора. Київ, 1, с. 146.

Горбаненко, С. А. 2015. Додаток 4. Палеоетноботанічні визначення матеріалів за відбитками на уламках кераміки з Іванової гори. В: Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора. Київ, 2, с. 162.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры. Старожитності раннього залізного віку. Археологія і давня історія України, 2 (15), с. 232-239.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культурыTyragetia: serie nouă, XI (XXIV), 2, с. 151-159.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала СнітинкаАрхеологія, 1, с. 109-116.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дослідження об’єкту 2 з посаду Глинського городища. Полтавський краєзнавчий музей, Х, с. 146-155.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дослідження 2014 р. Археологічні дослідження в Україні 2014 р., с. 269-271. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы пражской культуры. Краткие сообщения Института археологии, 238, с. 296—315.

Горбаненко, С. А., Меркулов, А. Н. 2015. Свидетельства земледелия с городища скифского времени у с. Пекшево на р. Воронеж. Известия ВГПУ, 9—10 (104), с. 219-224.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2015. Продукти землеробства у літописній ЛтавіДревности — 2014—2015, 13—14, с. 166-180.

Горбаненко, С. А., Шерстюк, В. В., Сидоренко, О. В. 2015. Скарб господарських знарядь давньоруського часу з околиць с. Городище на Полтавщині. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2015, с. 77-96.

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2014 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2014, с. 107-128.

Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу у XIII—XIV ст. Археологія, 4, с. 109-128.

Разуваев, Ю. Д., Горбаненко, С. А. 2015. К характеристике земледельческого хозяйства населения городецкой культуры бассейна Дона и Цны. Российская археология, 3, с. 55-66.

Щербань, А. Л., Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А. 2015. Скарб виробів для збирання врожаю з Полтавщини. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2014, с. 138-148.

Puholovok, Yu. A., Gorbanenko, S. A., Serheieva, M. S., Yanish, Ye. Yu. 2014—2015. Palaeoecology of Hlynske archaeological assemblage vicinity in the 13th and 14th c. Ukrainian Arkheolohiia, p. 99.

2016

Болтрик, Ю. В., Горбаненко, С. А., Потєхіна, І. Д. 2016. Вступне слово [Методи природничих наук в археології]. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 240-246.

Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Панікарський, А. В. ПередмоваIn Sclavenia Terra, 1, с. 3-4.

Горбаненко, С. А. 2016. Земледелие. В: Кравченко, Э. А. (ред.), Горбаненко, С. А., Горобец, Л. В., Кройтор, Р. В., Разумов, С. Н., Сергеева, М. С., Яниш, Е. Ю. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная Головка). Киев: ИА НАН Украины, с. 175-190.

Горбаненко, С. А. 2016. Палеоетноботанічні визначення. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 248-252.

Горбаненко, С. А. 2016. Палеоетноботанічні визначення (Додаток 2). В: Рудь, В. С. Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик. Археологія, 3, с. 74-75.

Горбаненко, С. А. 2016. Початок палеоетноботанічних досліджень у Пересопниці. Археологічні зошити з Пересопниці. ІV науковий археологічний симпозіум «Літописні міста давньоруської держави» 7—8 жовтня 2016 р., IV, с. 41-48.

Горбаненко, С. А. 2016. Сельское хозяйство колочинской культурыРаннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V—VII вв.). Раннеславянский мир, 17, с. 114-135.

Горбаненко, С. А. 2016. Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. Археологія і давня історія України, 1 (18), с. 137-144.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2016. Про один маловідомий культ у сіверян. In Sclavenia terra, 1, с. 207-228. researchgate.net

Готун, І. А., Горбаненко, С. А. 2016. Землеробство жителів слов’янського поселення в уроч. Козаків яр у Ходосівці. In Sclavenia terra, 1, с. 153-171. researchgate.net

Готун, І. А., Горбаненко, С. А. 2016. Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки. Археологія, 1, с. 104—117.

Готун, І. А., Горбаненко, С. А., Петраускас, А. В., Шахрай, Д. О. 2016. Середньовічні сільськогосподарські знаряддя з околиць Боярки та контекст їхньої фіксації. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 59-61.

Готун, І. А., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2016. Житло з Софіївської Борщагівки та прояви одного із давніх слов’янських обрядів. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 37, с. 325-332. https://doi.org/10.15584/misroa.2016.37.18 researchgate.net

Милашевський, О., Горбаненко, С., Сергеєва, М., Панікарський, А., Бітковська, Т., Діденко, С. 2016. Комплексні дослідження поселення вельбарської культури Хрінники-1 (за матеріалами об’єкту 3/2015). Археологічні дослідження Львівського університету, 20, с. 34-65.

Петраускас, О. В., Гопкало, О. В., Горбаненко, С. А. 2016. Від редакторівЧерняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура. Oium, 5, c. 7-10.

Прищепа, Б. А., Войтюк, О. П., Горбаненко, С. А. 2016. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі ПастівникПівденноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. Археологія і давня історія України, 4 (21), с. 129-138. researchgate.net

Прищепа, Б. А., Горбаненко, С. А. 2016. Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян (за матеріалами Пересопниці, уроч. Пастівник). Археологія, 3, с. 112-121.

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2016. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2015 р. Археологічні дослідження Більського городища — 2015, с. 103-127.

Пуголовок, Ю. А., Яниш, Е. Ю., Горбаненко, С. А. 2016. Рыбная ловля у населения среднего течения Ворсклы в ХІІІ—ХІV вв. (по материалам Глинского археологического комплекса). В: Археология восточноевропейской лесостепи: Материалы II Международной научной конференции, Воронеж, 18—20 декабря 2015 г. Воронеж: ВГПУ, с. 337-347. researchgate.net

2017

Горбаненко, С. А. 2017. Городище Циркуни: палеоетноботанічні дослідженняСтарожитності раннього залізного віку. Археологія і давня історія України, 2 (23), с. 456-464. researchgate.net

Горбаненко, С. 2017. «Магічний» посуд давніх слов’ян. В: Добржанський, О. В. (голова). Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці: Технодрук, с. 30-31.

Горбаненко, С. 2017. Промивання на поселенні Комарів черняхівської культури. В: Добржанський, О. В. (голова). Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці: Технодрук, с. 32-34.

Горбаненко, С. А., Ковальчук, О. М. 2017. Риболовецький промисел ранніх слов’ян Середнього Подніпров’я (за матеріалами городища Монастирок). Археологія, 1, с. 99-109. researchgate.net

Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2017. Палеоботанічні дослідження на Горналі. Древности 2017, 15, с. 316-326. researchgate.net

Горбаненко, С. А., Шерстюк, В. В. 2017. Рослиний раціон давньоруської родини з Манжелії. В: Горбаненко, С. А. (відп. ред.), Моця, О. П. (гол. ред.). Возвягль — Звягель — Новоград-Волинський у часовому зрізі тисячоліть. Харків: Майдан, Київ: Стародавній світ, с. 146-151. researchgate.net

Гречко, Д. С., Горбаненко, С. А. 2017. Перший досвід фільтрації ґрунту на Більському городищі (ур. Царина Могила). В: Корохіна, А. В. (ред.-упорядн.), Горбаненко, С. А. (відп. секретар). Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики. Матеріали наукової конференції молодих вчених. Київ: Стародавній світ, с. 130-134.

Івакін, Г. Ю., Горбаненко, С. А., Баранов, В. І., Бібіков, Д. В., Зоценко, І. В., Івакін, В. Г. 2017. Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомлення. Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України. Археологія і давня історія України, 3 (24), с. 147-155.

Кравченко, Е. А. (ред.), Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П., Пефтіць, Д. М., Полідович, Ю. Б., Сергєєва, М. С., Шелехань, О. В. 2017. Хотівське городище (новітні дослідження). Київ.

Кравченко, Р. А., Горбаненко, С. А. 2017. Матеріали до вивчення землеробства мешканців городища Радичівське-3. В: Скиба, А. В., Горбаненко, С. А., (ред.). Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України, с. 267-274.

Нечитайло, П. О., Горбаненко, С. А. 2017. Мідний посуд та рис з Кам’янця-Подільського. Археологія, 2, с. 65-75. researchgate.net

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2017. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2016 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2016, с. 105-121. researchgate.net

Тараненко, С., Горбаненко, С., Ковальчук, О., Горобець, Л., Сергєєва, М., Пучков, П. 2017. Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій, 2, с. 23-36. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/misto_2017_2_5researchgate.net

Черненко, О. Є., Кравченко, Р. А., Горбаненко, С. А., Горобець, Л. В., Ковальчук, О. М., Сенюк, О. Г., Сергєєва, М. С. 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. Археологія і давня історія України, 1 (22), с. 266-301. researchgate.net

Gorbaněnko, S. A. 2017. Archeobotanické nálezy kultury pražského typu z Ukrajiny. Archeologické rozhledy, LXIX, 3, p. 461-475. researchgate.net

Kovalchuk, O., Gotun, I., Gorbanenko, S., Sergeyeva, M., Ratnikov, V., Gorobets, L., Rekovets, L. 2017. Paleoenvironment of the medieval settlement Hodosivka-Roslavske (11/12—14th cent. CE, Ukraine): The first comprehensive bioarchaeological investigation of the East Slavic village. Journal of Archaeological Science: Reports, 12, p. 522-527. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.03.004. researchgate.net

2018

Горбаненко, С. А. 2018. «Магічний» посуд давніх слов’янIn Sclavenia terra, 2, с. 93-112. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2018. Перелік пам’яток з біологічними визначеннями. Археологічні дослідження в Україні 2016 р., с. 334-336.

Горбаненко, С. А. 2018. Палеоетноботанічні визначення матеріалів з розкопок на Західному укріпленні Більського городища (розкоп 3) у 2017 р. Додаток 1. В: Шрамко, І. Б. Дослідження західного укріплення Більського городища у 2017 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2017, с. 39-40.

Горбаненко, С. 2018. Палеоетноботанічні визначення та аналіз контексту матеріалів з Комарова. В: Археологія Буковини:  здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІ наукового семінару (м. Чернівці, 6 грудня 2018 р.). Чернівці: Технодрук, с. 34-36.

Горбаненко, С. А. 2018. Палеоетноботанічні визначення 2016 р. Археологічні дослідження в Україні 2016 р., с. 336-340.

Горбаненко, С. А. 2018. Перші цілеспрямовані палеоетноботанічні розшуки на Більському городищі. Стародавнє Причорномор’я, 12, с. 138-145.

Горбаненко, С. А. 2018. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі. Археологія і давня історія України, 1 (26), с. 301-320. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2018. Фільтрація ґрунту з об’єкту в урочищі Царина Могила і палеоетноботанічний аналіз. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2017, с. 75-89.

Горбаненко, С. А., Гошко, Т. Ю., Дзнеладзе, О. С., Ковальчук, О. М., Милашевський, О. С., Нестеровський, В. А., Панікарський, А. В., Сергєєва, М. С. 2018. Намисто вельбарської культури з Хрінників. Археологія, 2, с. 77-94. doi: https://doi.org/10.15407/archaeologyua2018.02.080.

Горбаненко, С. А., Меркулов, А. Н. 2018. Зерновое хозяйство среднедонского населения скифского времениАрхеологія і давня історія України, 2 (27), с. 397-410.

Горбаненко, С., Сергєєва, М., Яніш, Є. 2018. Природничі дослідження Виповзівського археологічного комплексу. Подесення в контексті Європейської історичної та природної спадщини, 1, с. 20-29.

Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. 2018. Збіжжя з Меджибожа. В: І Всеукраїнський археологічний з’їзд: Програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23—25 листопада 2018 р.). Київ: ІА НАНУ, с. 154.

Івакін, Г., Горбаненко, С., Івакін, В., Баранов, В., Зоценко, І., Бібіков, Д. 2018. Землеробство мешканців давньоруського поселення Феофанії (м. Київ) за матеріалами археологічних досліджень 2016 р. Старожитності Вишгородщини: Матеріали XXIII та XXIV науково-практичних конференцій, присвячених 1030-річчю хрещення Русі-України. Вишгород, Київ: Мистецтво, с. 14-24.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2018. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні. Київ: Академперіодика. doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.347.170.

Нестеровський, В. А., Дзнеладзе, О. С., Горбаненко, С. А., Андрєєв, О. В. 2018. «Рум’яна» для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки). Археологія і давня історія України, 3 (28), с. 159-167.

Тараненко, С. П., Сергєєва, М. С., Куцоконь, Ю. К., Горбаненко, С. А. 2018. Результати комплексних біоархеологічних досліджень матеріалів з розкопок Митрополичого саду Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2017 р. Могилянські читання 2018, с. 278-283.

2019

Горбаненко, С. А. 2019. Використання конопель у ранньому залізному віці. Археологія і давня історія України, 4 (33), с. 381-387.

Горбаненко, С. А. 2019. Палеоетноботанічні визначення відбитків на виробах з глини з розкопок київського Арсеналу. Археологія, 1, с. 135-138. doi: https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.01.138.

Горбаненко, С. 2019. Палеоетноботанічні визначення 2017 р. Археологічні дослідження в Україні 2017 р., с. 362-371.

Горбаненко, С. А. 2019. 1.2. Палеоетноботанічні визначення. Додаток 1. Визначення біологічних решток із об’єкту 1. В: Чміль, Л. В., Козюба, В. К., Оленич, А. М. Дослідження багатошарового поселення Іванків 3 у 2014—2015 рр. Археологія і давня історія України, 1 (30), с. 107.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2019. (Рец.). Ю. О. Пуголовок. Будiвельна справа лiтописних сiверян Опiшне: Українське народознавство, 2016. — 360 с. Археологія, 3, с. 138-141.

Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. 2019. Зерно з Меджибожа. Археологія і давня історія України, 3 (32), с. 176-183.

Оленич, А. М., Сергєєва, М. С., Куцоконь, Ю. К., Горбаненко, С. А. 2019. Ранньослов’янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідженняАрхеологія і давня історія України, 1 (30), с. 241-253. researchgate.net

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. (ред.). 2014. Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В. П. Петрова. Oium, 4.

Петраускас, О. В., Гопкало, О. В., Горбаненко, С. А. (ред.). 2016. Черняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура. Oium, 5

Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А. (ред.). 2016. In Sclavenia terra, 1.

Скиба, А. В., Горбаненко, С. А., (ред.). 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України.

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи