Список праць С. А. Горбаненка

1999

Горбаненко, С. А. 1999. К вопросу о земледелии пеньковской культуры. Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 51-52.

Горбаненко, С. А. 1999. Статистична обробка серпів Битицького городища (за матеріалами археологічних розкопок 1984—1990 рр.). В: Третя Сумська обласна науково-краєзнавча  конференція: Матеріали. Суми, с. 21-22.

2000

Горбаненко, С. А. 2000. Сельское хозяйство с конца І тыс. до н. э. до конца І тыс. н. э. на территории Левобережья Украины. В: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: Бізнес Інформ, с. 68-74.

2001

Горбаненко, С. А. 2001. Материалы к карте культурных растений волынцевско-роменского периода. Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 38-41.

Горбаненко, С. А. 2001. Фрагменты серпов из поселения Занки. В: Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 120.

Горбаненко, С. А. 2001. Про мотичку І тис. н. е. з поселення поблизу Диканьки. Археологія, 3, с. 143-144. researchgate.net

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2001. Комплекс землеробських знарядь з городища Битиця-1. Археологічний літопис Лівобережної України, 2, с. 36-41.

2002

Горбаненко, С. А. 2002. Слов’янські наральники Дніпровського Лівобережжя І тис. н. е. В: Сучасні проблеми археології. Київ, с. 62-64.

Горбаненко, С. А. 2002. Про землеробство жителів Мохначанського городища (роменська культура). В: Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції 17—18 травня 2002 р., секція «Археологія», м. Луганськ. Луганськ, с. 64-74.

Горбаненко, С. А. 2002. Зернотерки волинцевсько-роменського періоду. Археологія, 3, с. 120-126. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2002. Зернотерка з Більського городища скіфської епохи. Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 78-80.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2001—2002. К вопросу о средневековом земледелии (по материалам Верхнесалтовского археологического комплекса). Stratum plus, 5, с. 448-465. Анотація.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2001—2002. Приложение. Результат палеоэтноботанических исследований материалов из Верхнесалтовского археологического комплекса. В: Колода, В.В., Горбаненко С.А. К вопросу о средневековом земледелии (по материалам Верхнесалтовского археологического комплекса). Stratum plus, 5, с. 460-463.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002. Палеоетноботанічне відкриття 2001 р. (матеріали пізньороменського часу з літописної Лтави). Археологічні відкриття в Україні 2000—2001 р., с. 210-211. researchgate.net

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2002. К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик). В: Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції 17—18 травня 2002 р., секція «Археологія», м. Луганськ. Луганськ, с. 133-146.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002. Палеоетноботанічний спектр пізньороменського часу з літописної Лтави (за відбитками на кераміці). Археологічний літопис Лівобережної України, 1, с. 134-139.

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2002. Знаряддя переробки врожаю з городища Битиця-І. Наукові записки з української історії, 13, с. 79-88.

2003

Горбаненко, С. А. 2002—2003. Коса-горбуша з-під хут. Путивльський Новгород-Сіверського району. Археологічний літопис Лівобережної України, 2—1, с. 90. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2003. До питання про тваринництво у носіїв пеньківської культури на території Дніпровського Лівобережжя. В: Середньовічні старожитності Південної Русі-України: Тези доповідей другої міжнародної студентської наукової  археологічної конференції. Чернігів, с. 14-16.

Горбаненко, С. А. 2003. Палеоетноботанічні дослідження керамічних матеріалів з пам’яток Дніпровського Лівобережжя другої половини І тис. н. е. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 86-87.

Горбаненко, С. А. 2003. До історії тваринництва у слов’ян Лівобережжя Дніпра останньої чверті І тис. н. е. Археологія, 2, с. 113-122. (такод в html-форматі: iananu.kiev.ua)

Горбаненко, С. А., Кравченко, Е. А. 2003. Нове видання писемних джерел до історії ВізантіїАрхеологія, 3, с. 162-163. researchgate.net

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2002—2003. Відбитки зернівок культурних рослин на кераміці Опішнянського городища. Археологічний літопис Лівобережної України, 2—1, с. 161-163. researchgate.net

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2003. Палеоетноботанічний спектр пам’яток поблизу с. Волинцеве. Археологічний літопис Лівобережної України, 2, с. 124-127.

Сагайдак, М. А., Сергеева, М. С., Горбаненко, С. А. 2003. Археологические работы в Киеве по ул. Игоревской, 13/5 в 2001 г. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 38-40. researchgate.net

Сагайдак, М. А., Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2003. Археологічні дослідження в Києві по вул. Ігорівська, 7. Археологічні відкриття в Україні 2001—2002 рр., с. 246-248. researchgate.net

2004

Горбаненко, С. А. 2003—2004. Окружающая среда и славянские памятники второй половины І тыс. н. э. (по материалам Левобережья Днепра). Stratum plus, 5, с. 400-425. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2004. Сільське господарство слов’ян другої половини І тис. н. е. (за матеріалами Лівобережжя Дніпра). В: Козак, Д. Н. (ред). Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. Київ: ІА НАН України, с. 301-314.

Горбаненко, С. А. 2004. З приводу використання різних типів знарядь для обробітку ґрунту. В: Проблемы истории и археологии Украины: Тезисы докладов. Харьков, с. 80-81.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Землеробство жителів городища Водяне на Харківщині. Археологія, 3, с. 68-77.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Земледельческий комплекс раннесредневекового населения Верхнего Салтова. Хазарский альманах, 2, с. 161-179.

Пашкевич, Г. О., Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2004. Палеоетноботанічні дані за відбитками на кераміці Верхньосалтівського городища (розкопки 1996—1998 рр.). Древности, с. 65-69.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2004. К вопросу о земледелии племен салтовской культуры (по материалам поселения Рогалик). Древности, с. 225-236.

Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2004. Нова пам’ятка давньоруського часу в околицях Києва. Матеріали та дослідження з археології східної України, 3, с. 280-291.

Сухобоков, О. В., Горбаненко, С. А. 2004. Землеробські знаряддя з розкопок археологічного комплексу біля с. Ніцаха Сумської області. Археологічні відкриття в Україні 2002—2003 рр., с. 383-388.

2005

Горбаненко, С. А. 2005. Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток Лівобережжя Дніпра у 2003—2004 рр. (за відбитками на кераміці). Археологічні відкриття в Україні 2003—2004 рр., с. 397-400.

Горбаненко, С. А. 2005. Землеробство жителів городищ поблизу с. Волинцеве. Археологія, 1, с. 75-81.

Сергєєва, М. С., Горбаненко, С. А. 2005. Шкіряне взуття XVIII ст. з розкопу по вул. Ігоревській, 13/5 (м. Київ). Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 128-131.

Терпиловський, Р. В., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2005. Землеробство мешканців ранньослов’янських поселень Роїще та Олександрівка 1. Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 50-60.

2006

Горбаненко, С. А. 2006. Землеробство слов’ян останньої чверті І тис. н. е. Археологія, 3, с. 73-79.

2007

Горбаненко, С. А. 2007. Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е. Київ: Академперіодика.

Горбаненко, С. А. 2007. Природничі методи у вивченні сільського господарства слов’ян. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 15, с. 177-187.

2008

Горбаненко, С. А. 2008. Напівземлянка № 16 з Пастирського городища. Археологічний літопис Лівобережної України, 1—2, с. 50-53.

Горбаненко, С. А. 2008. Земледелие и животноводство славян Левобережья Днепра во второй половине І тысячелетия нашей эры. В: Интеграция археологических и этнографических исследований. Новосибирск; Омск, с. 213-217.

Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П., Пашкевич, Г. О. 2008. Сільське господарство жителів Пастирського городища. Київ: Академперіодика.

Отрощенко, В. В., Горбаненко, С. А. 2008. [Рец.]: Пашкевич Г.О., Ві­дейко М.Ю. Рільництво племен трипільської культури. — К., 2006. — 157 с. Археологія, 2, с. 97-99. researchgate.net

Приходнюк, О. М., Горбаненко, С. А. 2008. Сільське господарство жителів ранньосередньовічного Пастирського городища. Археологія, 2, с. 48-59.

Терпиловський, Р. В., Горбаненко, С. А. 2008. [Рец.]: Любомир Михайлина. Слов’яни VIII—X ст. між Дніпром і Карпатами. — К.: Інститут археології НАН України, 2007. — 300 с. Археологія, 4, с. 96-99. researchgate.net

2009

Горбаненко, С. А. 2009. Системи землеробства слов’ян кінця І тис. до н. е. — І тис. н. е. Музейний вісник, 9, с. 85-103.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В., Пашкевич, Г. О. 2009. Землеробство жителів салтівського селища Коробові Хутори. Археологія, 3, с. 82-92.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2009. Землеробство салтівської культури (за матеріалами Мохначанського городища). Vita antiqua, 7—8, с. 261-280.

Колода, В. В., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2009. Землеробство жителів городища Мохнач (часів салтівської культури). Археологія, 2, с. 84-93.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. 2009. [Рец.]: Строцень Б.С. Черняхівська культура Західного Поділля. — Тернопіль: Астон, 2008. — 272 с. Археологія, 4,с. 87-90. researchgate.net

Приходнюк, О. М., Журавлев, О. П., Горбаненко, С. А. 2005—2009. Животноводство и охота у жителей Пастырского городища. Stratum plus, 5, с. 640-676. Анотація.

2010

Абашина, Н. С., Горбаненко, С. А. 2009—2010. Огляд книг з ранньослов’янської проблематики за 2008 рік. Ант, 22—24, с. 163-167.

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А., Пашкевич, Г. О. 2010. Матеріали з землеробства середини І тис. н. е. в пониззі Псла. Старожитності Лівобережного Подніпров’я 2010, с. 48-58.

Горбаненко, С. А. 2010. Сільське господарство жителів поселення П’ятницьке-І. В: Актуальні проблеми археології: Тези міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Вінокура 23—25 вересня 2010 р., м. Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Астон, с. 72-73.

Горбаненко, С. А. 2010. Знаряддя землеробства кінця І тис. до н. е. — І тис. н. е. Порівняльний аналіз. Археологія, 4, с. 46-60.

Горбаненко, С. А. 2010. Тваринництво у носіїв салтівської культури. Археологічні студії, 4, с. 92-108.

Горбаненко, С. А. 2010. Находки орудий земледелия и ПБС славянских памятников Левобережья Днепра. Приложение 3. В: Колода, В. В., Горбаненко, С. А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины, с. 165-178. archaeology.ru | academia.edu

Горбаненко, С. А., Колода, В. В., Пашкевич, Г. О. 2010. Палеоэтноботанический спектр салтовского селища Коробовы Хутора. Древности, 9, с. 343-348.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2010. Сільське господарство мешканців поселення Верхній Салтів. Археологія, 1, с. 27-42.

Горбаненко, С. А., Пашкевич, Г. О. 2010. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.). Київ: Академперіодика. academia.edu | ua.bookfi.org | bookre.org | chtyvo.org.ua

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2010. Осіле тваринництво у носіїв салтівської культури на Дону. Археологія і давня історія України, 1: Проблеми давньоруської та середньовічної археології, с. 490-501.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2010. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины. archaeology.ru | hagahan-lib.ru (формат *.html) | academia.edu
[Рец.: Красильніков, К. І. 2011. Археологія, 3, с. 135-137].

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Каталог палеоботанічних матеріалів пам’яток слов’янських культур. Археологія і давня історія України, 3: Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження, с. 105-123.

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Палеоетноботанічні дані з розкопок курганів 2000 р. в ур. Перещепине. Додаток. В: Кулатова, І. М., Супруненко, О. Б. Кургани скіфського часу західної округи Більського городища. Київ, с. 176.

Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. Результат палеоэтноботанических исследований материалов из Верхнесалтовского археологического комплекса. Приложение 4. В: Колода, В. В., Горбаненко, С. А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. Киев: ИА НАН Украины, с. 179-183. archaeology.ru | academia.edu

Приходнюк, О. М., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Землеробство жителів Пастирського городища. Археологічні студії, 4, с. 125-142.

Свистун, Г. Є., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2010. Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 19, с. 148-156.

Терпиловський, Р. В., Горбаненко, С. А. 2010. Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка 1. Археологія і давня історія України, 4: Актуальні проблеми археології України, с. 137-146.

2011

Горбаненко, С. А. 2011. Методи інтерпретації сільськогосподарських матеріалів. Археологія і давня історія України, 5: Археологія: від джерел до реконструкцій, с. 201-214.

Горбаненко, С. А. 2011. Палеоетноботанічний спектр Битицького городища. Древности, 10, с. 242-247.

Горбаненко, С. А. 2011. Методы интерпретации сельскохозяйственных материалов. Stratum plus, 5, с. 299-314. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2011. Палеоетноботанічний спектр поселення Войтенки 1. Черняхівська культура. Oium, 1: Матеріали досліджень, с. 139-141.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2011. Землеробство носіїв юхнівської культури. В: Посохов, С. И. (ред.). Древности Восточной Европы: Сборник научных трудов к 90-летию Б. А. Шрамко. Харьков, с. 97-110.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2011. Обобщающий анализ сельского хозяйства носителей салтовской культуры. Матеріали і дослідження по археології Східної України, 11, с. 228-239.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2011. Животноводство у населения юхновской культуры. Stratum plus, 3, с. 275-290. Анотація.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2011. Об одном изображении на пряслице юхновской культуры. Восточноевропейские древности скифской эпохи. Вестник Острогожского историко-художественного музея имени И. Н. Крамского, 1, с. 213-219.

Квитковский, В. И., Пашкевич, Г. А., Горбаненко, С. А. 2011. К вопросу о земледелии населения салтовского селища Пятницкое-І. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы І междунар. науч. конф. «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 22—23 сентября 2011 г., с. Кокино. Брянск, с. 9-15.

Квітковський, В. І., Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2011. Матеріали з рільництва жителів поселення П’ятницьке І. Археологія, 3, с. 122-128.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2011. Сравнительный анализ материалов сельского хозяйства у носителей салтовской культуры и славян Днепровского Левобережья. Stratum plus, 5, с. 315-326. Анотація.

Любичев, В. М., Горбаненко, С. А. 2011. Земледелие жителей поселения Войтенки 1. Stratum plus, 4, с. 309-316. Анотація.

Мироненко, К. М., Горбаненко, С. А. 2011. Скарб землеробських знарядь праці на Полтавщині. Археологія, 1, с. 97-100.

Свистун, Г. Е., Горбаненко, С. А. 2011. Потребительские предпочтения продуктов земледелия как проявление градообразующих тенденций на примере Чугуевского городища Салтово-Маяцкого времени. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы І международной научной конференции «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 22—23 сентября  2011 г., с. Кокино. Брянск, с. 34-47.

Свистун, Г. Є., Горбаненко, С. А. 2011. Споживчі аспекти соціально-економічних відносин на прикладі Чугуївського городища салтівського часу. Салтово-маяцька археологічна культура, 1: 110 років від початку вивчення на Харківщині, с. 75-86, 136-143.
Також на сайті «Археология.ру».

2012

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие древних жителей поселения Дмитровка III. Stratum plus, 4, с. 309-320. Анотація.

Башкатов, Ю. Ю., Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство поселения черняховской культуры Дмитровка III. Альманах, VIII, с. 35-43.

Веретюшкина, М. В., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие населения Посемья в X в. (на примере археологического комплекса у д. Шуклинка). Материалы и исследования археологии Днепровского Левобережья, 4: Древности Днепровского Левобережья от каменного века до позднего средневековья (к 80-летию со дня рождения А. И. Пузиковой), с. 209-219.

Горбаненко, С. А. 2012. Сільське господарство жителів Битицького городища. Археологія, 1, с. 98-114.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические определения из городищ Киселевка ІІ, Песочный Ров, Западное Юхновское, Бужанка І. Приложение 2. В: Каравайко, Д. В. Памятники юхновской культуры в Новгород-Северском Полесье. Киев: ИА НАН Украины, с. 217-226.

Горбаненко, С. А. 2012. Землеробський реманент з поселення Рашків І. Археологія і давня історія України, 8: Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження, с. 117-120.

Горбаненко, С. А. 2012. Природа и хозяйство у населения юхновской культуры. Stratum plus, 3, с. 293-315. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоетноботанічні матеріали. Додаток 2. В: Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка, с. 171-173.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоетноботанічні рештки з поселення Обухів 2. Археологія, 3, с. 111-117.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические данные с Шуклинского селища (по отпечаткам на изделиях из глины). Древности, 11, с. 238-244.

Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство до образования Киевской Руси. В: Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902—1968) 3—5 декабря 2012 г., Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, с. 106-109.

Горбаненко, С. А. 2012. Палеоэтноботанические материалы боршевской культуры. Восточноевропейские древности. Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И. Н. Крамского, 2, с. 230-244.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2012. Мисливство носіїв юхнівської культури. Археологія, 2, с. 103-112.

Горбаненко, С. А., Каравайко, Д. В. 2012. Рыболовный промысел населения юхновской культуры. Revista Arheologică, VII, 1—2, с. 37-49 (також в інтернет-форматі: http://histfishing.ru).

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2012. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка.

Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. 2012. Покажчик пам’яток. Додаток 1. В: Каравайко, Д. В., Горбаненко, С. А. Господарство носіїв юхнівської культури. Київ: Наукова думка, с. 161-170.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2012. Земледелие на поселении Коробовы Хутора в салтовское время. Степи Европы в эпоху средневековья, 9: Хазарское время, с. 119-134. researchgate.net

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2012. Сельское хозяйство населения славяно-хазарской контактной зоны (на примере городища Водяное). Дивногорский сборник, 3, с. 163-176.

2013

Винников, А. З., Горбаненко, С. А. 2013. Сельское хозяйство жителей Животинного городища. Stratum plus, 5, с. 347-357. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоботанічні дослідження салтівських пам’яток Лісостепу. Салтово-маяцька археологічна культура, 3: Проблеми та дослідження, с. 45-51, 148-150.

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические материалы с памятников юхновской культуры. Российская археология, 2, с. 62-66. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические определения. Приложение 5. В: Петраускас, О. В., Шишкин, Р. Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник). Киев, с. 384-388. Oium, 2.

Горбаненко, С. А. 2013. Методы интерпретации палеоэтноботанических материалов (на примере материалов из Великой Бугаевки). Stratum plus, 4, с. 293-299. Анотація.

Горбаненко, С. А. 2013. Земледелие славян лесостепного Дона в VIII—XI вв. В: История и археология Восточноевропейской деревни: Материалы ІІ международной научной конференции «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» 26—27 сентября 2013 г., с. Кокино. Брянск, ІІ, с. 5-15.

Горбаненко, С. А. 2013. Зерновое хозяйство северян. Revista Arheologică, IХ, 2, с. 256-272 (також: ru.scribd.com).

Горбаненко, С. А. 2013. Палеоэтноботанические материалы с Животинного городища (по отпечаткам на изделиях из глины). Древности, 12, с. 273-282.

Горбаненко, С. А. 2013. Новые палеоботанические данные с Мостищенского городища скифской эпохи. Восточноевропейские древности. Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И. Н. Крамского, 3, с. 63-68.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2013. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі. Київ: ІА НАН України.
[Рец.: Пуголовок, Ю. О. 2014. Археологія, 3, с. 121-124].

Журавльов, О. П., Горбаненко, С. А. 2013. Археозоологія в Україні. Пам’ятки І тис. до н. е. — І тис. н. е. Наукові студії: Історико-краєзнавчий музей м. Винники, 6, с. 195-203.

Колода, В. В., Кройтор, Р. В., Горбаненко, С. А. 2013. Нові дані про тваринництво ранньосередньовічного населення Верхнього Салтова. Археологія, 1, с. 129-138. researchgate.net

2014

Андреев, С. И., Горбаненко, С. А., Разуваев, Ю. Д. 2014. О земледелии у населения городецкой культуры в лесостепном Поценье (по материалам Давыдовского городища). Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки, 10 (138), с. 149-158. Анотація.

Винников, А. З., Горбаненко, С. А., Ковалевский, В. Н. 2014. Охота населения боршевской культуры. В: Археология и охрана археологического наследия Центральной России. Воронеж, с. 179-197.

Горбаненко, С. А. 2014. Зернове господарство сіверян. Археологія, 1, с. 113-123.

Горбаненко, С. А. 2014. Рільництво у носіїв боршевської культури. Археологія, 2, с. 110-120.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні матеріали з НФ ІА НАН України зі слов’янських пам’яток. Археологія і давня історія України, 1 (12): Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень, с. 180-186.

Горбаненко, С. А. 2014. Новые данные о земледелии черняховской культуры (по палеоэтноботаническим материалам). Раннеславянский мир, 15: Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов, с. 277-285.

Горбаненко, С. А. 2014. Материалы по земледелию Сырского городища. Верхнедонской археологический сборник, 6: Материалы межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок под эгидой ИАК в Липецком крае (бывш. Задонском уезде Воронежской губ.) г. Липецк, 20—22 декабря 2013 г., с. 330-335.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні дані з поселення черняхівської культури поблизу с. Комарів (за результатами флотації). Археологічні дослідження Львівського університету, 18, с. 261-272.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоботанические исследования материалов с Животинного городища по отпечаткам на изделиях из глины. В: Винников, А. З. Юго-Восточная окраина славянского мира в VII — начале XIII вв. (Животинное городище на р. Воронеж). Воронеж: Кварта, с. 355-359.

Горбаненко, С. А. 2014. Археоботанические исследования материалов из археологического комплекса Горналь. Краткие сообщения Института археологии, 234,с. 353-361.

Горбаненко, С. А. 2014. Археологія як метод дослідження історичної спадщини та її потенційні інформативні можливості. В: Наука і освіта у краєзнавчому вимірі. Матеріали XXХІІ Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених. Секція «Археологія та краєзнавство». Київ, с. 8-10.

Горбаненко, С. А. 2014. Палеоетноботанічні дослідження слов’янських пам’яток Буковини. Археологічні студії, 5, с. 200-211.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2014. Піч пізньороменскього часу з Полтави. В: Івакін, Г. Ю. (ред.). Від венедів до Русі. Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Д. Н. Козака з нагоди його 70-ліття. Київ: ІА НАН України; Харків: Майдан, с. 339-344.

Ковалевський, В. М., Горбаненко, С. А. 2014. Унікальна знахідка в районі Животинного городища. Археологія, 3, с. 104-107.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. 2014. Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка. Археологія, 4, с. 126-130.

Петраускас, О. В., Горбаненко, С. А. Вступні зауваження. Oium, 4: Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В. П. Петрова, с. 5-6.

Пуголовок, Ю. А., Горбаненко, С. А. 2014. Печь как культовое место в жилище Северян: археологические данные. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXXV, с. 141-150.

Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А. 2014. Скарб виробів із заліза з околиць с. Хитці у Посуллі. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2014, с. 50-60.

2015

Болтрик, Ю. В., Горбаненко, С. А., Кублій, М. В., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Северинівське городище скіфського часу: біогосподарський аспект дослідженьАрхеологія і давня історія України, 4 (17): Археологія і простір, с. 155-192.

Веретюшкина, М. В., Горбаненко, С. А. 2015. Материалы по земледелию из Горнали (по результатам 2013 г.). В: Суджа и суджане в отечественной и зарубежной истории и культуре. Курск: КГУ, с. 82-89.

Горбаненко, С. А. 2015. Додаток 3. Результати палеоетноботанічних досліджень на виробах з глини з посаду літописної Лтави за 2012 р. В: Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора. Київ, 1, с. 146.

Горбаненко, С. А. 2015. Додаток 4. Палеоетноботанічні визначення матеріалів за відбитками на уламках кераміки з Іванової гори. В: Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора. Київ, 2, с. 162.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры. Археологія і давня історія України, 2 (15): Старожитності раннього залізного віку, с. 232-239.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культурыTyragetia, XI (XXIV), 2, с. 151-159.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала СнітинкаАрхеологія, 1, с. 109-116.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дослідження об’єкту 2 з посаду Глинського городища. Полтавський краєзнавчий музей, Х, с. 146-155.

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоетноботанічні дослідження 2014 р. Археологічні дослідження в Україні 2014 р., с. 269-271. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2015. Палеоэтноботанические материалы пражской культуры. Краткие сообщения Института археологии, 238, с. 296-315.

Горбаненко, С. А., Меркулов, А. Н. 2015. Свидетельства земледелия с городища скифского времени у с. Пекшево на р. Воронеж. Известия ВГПУ, 9—10 (104), с. 219-224.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2015. Продукти землеробства у літописній Лтаві. Древности 2014—2015, 13—14, с. 166-180.

Горбаненко, С. А., Шерстюк, В. В., Сидоренко, О. В. 2015. Скарб господарських знарядь давньоруського часу з околиць с. Городище на Полтавщині. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2015, с. 77-96.

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2014 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2014, с. 107-128.

Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2015. Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу у XIII—XIV ст. Археологія, 4, с. 109-128.

Разуваев, Ю. Д., Горбаненко, С. А. 2015. К характеристике земледельческого хозяйства населения городецкой культуры бассейна Дона и Цны. Российская археология, 3, с. 55-66.

Щербань, А. Л., Пуголовок, Ю. О., Горбаненко, С. А. 2015. Скарб виробів для збирання врожаю з Полтавщини. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2014, с. 138-148.

Puholovok, Yu. A., Gorbanenko, S. A., Serheieva, M. S., Yanish, Ye. Yu. 2014—2015. Palaeoecology of Hlynske archaeological assemblage vicinity in the 13th and 14th c. Ukrainian Arkheolohiia, p. 99.

2016

Болтрик, Ю. В., Горбаненко, С. А., Потєхіна, І. Д. 2016. Вступне слово [Методи природничих наук в археології]. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 240-246.

Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Панікарський, А. В. ПередмоваIn Sclavenia Terra, 1, с. 3-4.

Горбаненко, С. А. 2016. Земледелие. В: Кравченко, Э. А. (ред.), Горбаненко, С. А., Горобец, Л. В., Кройтор, Р. В., Разумов, С. Н., Сергеева, М. С., Яниш, Е. Ю. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная Головка). Киев: ИА НАН Украины, с. 175-190.

Горбаненко, С. А. 2016. Палеоетноботанічні визначення. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 248-252.

Горбаненко, С. А. 2016. Палеоетноботанічні визначення (Додаток 2). В: Рудь, В. С. Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик. Археологія, 3, с. 74-75.

Горбаненко, С. А. 2016. Початок палеоетноботанічних досліджень у ПересопниціАрхеологічні зошити з Пересопниці, ІV: ІV науковий археологічний симпозіум «Літописні міста давньоруської держави» 7—8 жовтня 2016 р., с. 41-48. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2016. Сельское хозяйство колочинской культурыРаннеславянский мир, 17: Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V—VII вв.), с. 114-135.

Горбаненко, С. А. 2016. Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи. Археологія і давня історія України, 1 (18): Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття, с. 137-144.

Горбаненко, С. А., Пуголовок, Ю. О. 2016. Про один маловідомий культ у сіверян. In Sclavenia terra, 1, с. 207-228. researchgate.net

Готун, І. А., Горбаненко, С. А. 2016. Землеробство жителів слов’янського поселення в уроч. Козаків яр у Ходосівці. In Sclavenia terra, 1, с. 153-171. researchgate.net

Готун, І. А., Горбаненко, С. А. 2016. Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки. Археологія, 1, с. 104-117.

Готун, І. А., Горбаненко, С. А., Петраускас, А. В., Шахрай, Д. О. 2016. Середньовічні сільськогосподарські знаряддя з околиць Боярки та контекст їхньої фіксації. Археологічні дослідження в Україні 2015 р., с. 59-61. researchgate.net

Готун, І. А., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2016. Житло з Софіївської Борщагівки та прояви одного із давніх слов’янських обрядів. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 37, с. 325-332. https://doi.org/10.15584/misroa.2016.37.18 researchgate.net

Милашевський, О., Горбаненко, С., Сергеєва, М., Панікарський, А., Бітковська, Т., Діденко, С. 2016. Комплексні дослідження поселення вельбарської культури Хрінники-1 (за матеріалами об’єкту 3/2015). Археологічні дослідження Львівського університету, 20, с. 34-65.

Петраускас, О. В., Гопкало, О. В., Горбаненко, С. А. 2016. Від редакторівOium, 5: Черняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура, c. 7-10.

Прищепа, Б. А., Войтюк, О. П., Горбаненко, С. А. 2016. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі ПастівникАрхеологія і давня історія України, 4 (21): Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів, с. 129-138. researchgate.net

Прищепа, Б. А., Горбаненко, С. А. 2016. Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян (за матеріалами Пересопниці, уроч. Пастівник). Археологія, 3, с. 112-121.

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С., Яніш, Є. Ю. 2016. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2015 р. Археологічні дослідження Більського городища — 2015, с. 103-127.

Пуголовок, Ю. А., Яниш, Е. Ю., Горбаненко, С. А. 2016. Рыбная ловля у населения среднего течения Ворсклы в ХІІІ—ХІV вв. (по материалам Глинского археологического комплекса). В: Археология восточноевропейской лесостепи: Материалы II Международной научной конференции, Воронеж, 18—20 декабря 2015 г. Воронеж: ВГПУ, с. 337-347. researchgate.net

2017

Горбаненко, С. А. 2017. Городище Циркуни: палеоетноботанічні дослідженняАрхеологія і давня історія України, 2 (23): Старожитності раннього залізного віку, с. 456-464. researchgate.net

Горбаненко, С. 2017. «Магічний» посуд давніх слов’ян. В: Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці, с. 30-31.

Горбаненко, С. 2017. Промивання на поселенні Комарів черняхівської культури. В: Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці, с. 32-34.

Горбаненко, С. А., Ковальчук, О. М. 2017. Риболовецький промисел ранніх слов’ян Середнього Подніпров’я (за матеріалами городища Монастирок). Археологія, 1, с. 99-109. researchgate.net

Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2017. Палеоботанічні дослідження на Горналі. Древности 2017, 15, с. 316-326. researchgate.net

Горбаненко, С. А., Шерстюк, В. В. 2017. Рослинний раціон давньоруської родини з Манжелії. В: Моця, О. П. (ред.). Возвягль — Звягель — Новоград-Волинський у часовому зрізі тисячоліть. Харків: Майдан, Київ: Стародавній світ, с. 146-151. researchgate.net

Гречко, Д. С., Горбаненко, С. А. 2017. Перший досвід фільтрації ґрунту на Більському городищі (ур. Царина Могила). В: Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики. Матеріали наукової конференції молодих вчених. Київ, с. 130-134.

Івакін, Г. Ю., Горбаненко, С. А., Баранов, В. І., Бібіков, Д. В., Зоценко, І. В., Івакін, В. Г. 2017. Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомленняАрхеологія і давня історія України, 3 (24): Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України, с. 147-155.

Кравченко, Е. А. (ред.), Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П., Пефтіць, Д. М., Полідович, Ю. Б., Сергєєва, М. С., Шелехань, О. В. 2017. Хотівське городище (новітні дослідження). Київ.

Кравченко, Р. А., Горбаненко, С. А. 2017. Матеріали до вивчення землеробства мешканців городища Радичівське-3. В: Скиба, А. В., Горбаненко, С. А., (ред.). Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України, с. 267-274.

Нечитайло, П. О., Горбаненко, С. А. 2017. Мідний посуд та рис з Кам’янця-Подільського. Археологія, 2, с. 65-75. researchgate.net

Пуголовок, Ю. О., Володарець-Урбанович, Я. В., Горбаненко, С. А., Сергєєва, М. С. 2017. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2016 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2016, с. 105-121. researchgate.net

Тараненко, С., Горбаненко, С., Ковальчук, О., Горобець, Л., Сергєєва, М., Пучков, П. 2017. Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р. Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій, 2, с. 23-36. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/misto_2017_2_5researchgate.net

Черненко, О. Є., Кравченко, Р. А., Горбаненко, С. А., Горобець, Л. В., Ковальчук, О. М., Сенюк, О. Г., Сергєєва, М. С. 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія і давня історія України, 1 (22): Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції, с. 266-301. researchgate.net

Gorbaněnko, S. A. 2017. Archeobotanické nálezy kultury pražského typu z Ukrajiny. Archeologické rozhledy, LXIX, 3, p. 461-475. researchgate.net

Kovalchuk, O., Gotun, I., Gorbanenko, S., Sergeyeva, M., Ratnikov, V., Gorobets, L., Rekovets, L. 2017. Paleoenvironment of the medieval settlement Hodosivka-Roslavske (11/12—14th cent. CE, Ukraine): The first comprehensive bioarchaeological investigation of the East Slavic village. Journal of Archaeological Science: Reports, 12, p. 522-527. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.03.004. researchgate.net

2018

Горбаненко, С. А. 2018. «Магічний» посуд давніх слов’янIn Sclavenia terra, 2, с. 93-112. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2018. Перелік пам’яток з біологічними визначеннями. Археологічні дослідження в Україні 2016 р., с. 334-336.

Горбаненко, С. А. 2018. Палеоетноботанічні визначення матеріалів з розкопок на Західному укріпленні Більського городища (розкоп 3) у 2017 р. Додаток 1. В: Шрамко, І. Б. Дослідження західного укріплення Більського городища у 2017 році. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2017, с. 39-40. researchgate.net

Горбаненко, С. 2018. Палеоетноботанічні визначення та аналіз контексту матеріалів з Комарова. В: Археологія Буковини:  здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІ наукового семінару (м. Чернівці, 6 грудня 2018 р.). Чернівці, с. 34-36.

Горбаненко, С. А. 2018. Палеоетноботанічні визначення 2016 р. Археологічні дослідження в Україні 2016 р., с. 336-340.

Горбаненко, С. А. 2018. Перші цілеспрямовані палеоетноботанічні розшуки на Більському городищіСтародавнє Причорномор’я, 12, с. 138-145. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2018. Порівняльний аналіз сільського господарства передодня утворення Давньої Русі. Археологія і давня історія України, 1 (26), с. 301-320. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2018. Фільтрація ґрунту з об’єкту в урочищі Царина Могила і палеоетноботанічний аналіз. Археологічні дослідження Більсьского городища — 2017, с. 75-89. researchgate.net

Горбаненко, С. А., Гошко, Т. Ю., Дзнеладзе, О. С., Ковальчук, О. М., Милашевський, О. С., Нестеровський, В. А., Панікарський, А. В., Сергєєва, М. С. 2018. Намисто вельбарської культури з Хрінників. Археологія, 2, с. 77-94. doi: https://doi.org/10.15407/archaeologyua2018.02.080.

Горбаненко, С. А., Меркулов, А. Н. 2018. Зерновое хозяйство среднедонского населения скифского времениАрхеологія і давня історія України, 2 (27), с. 397-410.

Горбаненко, С. А., Меркулов, А. Н. 2018. Результаты палеоэтноботанических исследований памятников скифского времени лесостепного Подонья. Археология восточноевропейской лесостепи: сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения А. Г. Николаенко (г. Белгород, 14—16 декабря 2017 года), с. 224-237.

Горбаненко, С., Сергєєва, М., Яніш, Є. 2018. Природничі дослідження Виповзівського археологічного комплексу. Подесення в контексті Європейської історичної та природної спадщини, 1, с. 20-29.

Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. 2018. Збіжжя з Меджибожа. В: І Всеукраїнський археологічний з’їзд: Програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23—25 листопада 2018 р.). Київ: ІА НАНУ, с. 154. researchgate.net

Івакін, Г., Горбаненко, С., Івакін, В., Баранов, В., Зоценко, І., Бібіков, Д. 2018. Землеробство мешканців давньоруського поселення Феофанії (м. Київ) за матеріалами археологічних досліджень 2016 р. Старожитності Вишгородщини: Матеріали XXIII та XXIV науково-практичних конференцій, присвячених 1030-річчю хрещення Русі-України. Вишгород, Київ: Мистецтво, с. 14-24.

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2018. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні. Київ: Академперіодика. doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.347.170.

Нестеровський, В. А., Дзнеладзе, О. С., Горбаненко, С. А., Андрєєв, О. В. 2018. «Рум’яна» для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки). Археологія і давня історія України, 3 (28), с. 159-167. https://doi.org/10.37445/adiu.2018.03.15researchgate.net

Тараненко, С. П., Сергєєва, М. С., Куцоконь, Ю. К., Горбаненко, С. А. 2018. Результати комплексних біоархеологічних досліджень матеріалів з розкопок Митрополичого саду Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2017 р. Могилянські читання 2018, с. 278-283.

2019

Горбаненко, С. А. 2019. Використання конопель у ранньому залізному віці. Археологія і давня історія України, 4 (33), с. 381-387. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.04.30researchgate.net

Горбаненко, С. 2019. Скіфи і Cannabis sativa L. Health Technology Assessment, 3—4. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2019. Палеоетноботанічні визначення відбитків на виробах з глини з розкопок київського Арсеналу. Археологія, 1, с. 135-138. doi: https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.01.138researchgate.net

Горбаненко, С. 2019. Палеоетноботанічні визначення 2017 р. [Метди природничих наук в археології]. Археологічні дослідження в Україні 2017 р., с. 362-371. researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2019. 1.2. Палеоетноботанічні визначення. Додаток 1. Визначення біологічних решток із об’єкту 1. В: Чміль, Л. В., Козюба, В. К., Оленич, А. М. Дослідження багатошарового поселення Іванків 3 у 2014—2015 ррАрхеологія і давня історія України, 1 (30), с. 107.

Горбаненко, С. 2019. Палеоетноботанічні дослідження середньовічної кераміки з Хотинської фортеці. В: Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародного наукового семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження відомого науковця Бориса Тимощука (м. Чернівці, 13 грудня 2019 р.). Чернівці: Технодрук, с. 39-41.

Горбаненко, С. А., Колода, В. В. 2019. (Рец.). Ю. О. Пуголовок. Будiвельна справа лiтописних сiверян Опiшне: Українське народознавство, 2016. — 360 с. Археологія, 3, с. 138-141.

Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. 2019. Зерно з МеджибожаАрхеологія і давня історія України, 3 (32), с. 176-183. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.14researchgate.net

Оленич, А. М., Сергєєва, М. С., Куцоконь, Ю. К., Горбаненко, С. А. 2019. Ранньослов’янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідженняАрхеологія і давня історія України, 1 (30), с. 241-253. researchgate.net

Пашкевич, Г. О., Горбаненко, С. А. 2019. Палеоетноботанічні дослідження. Додаток № 7. В: Скорий, С. А, Білозор, В. П., Супруненко, О. Б., Кулатова, І. М. Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища. Київ: Майдан, с. 320-328. researchgate.net

2020

Горбаненко, С. А. 2020. Колекції виробів з глини з палеоетноботанічного погляду. Археологія і давня історія України, 1 (34), с. 202-207. https://doi.org/10.37445/adiu.2020.01.13researchgate.net

Горбаненко, С. А. 2020. Поселення Наливайківка 1: фільтрація ґрунту і палеоетноботанічні визначення. Додаток 2. В: Петраускас, О. В., Петраускас, А. В. Дослідження сільських промислових та поселенських пам’яток давньоруського часу Правобережної Київщини. Археологія і давня історія України, 2 (35), с. 277-280.

Відповідальний редактор

In Sclavenia terra, співредактор, Володарець-Урбанович, Я. В.

Oium, співредактор (3—6)

Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (ред.). 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України.

Відповідальний секретар

Археологія і давня історія України

Член редколегії

Археологічні дослідження в Україні, із 2015 р.

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи