Археологія, 2014, № 4, Зміст / Content

Статті / Articles

Гаскевич Д.Л. Проблеми радіовуглецевого датування бугодністровської неолітичної культури / Haskevych D.L. Problems in Radiocarbon Dating of BuhDnister Neolithic culture (3—17)

Бунятян К.П. Час формування городоцько-здовбицької культури / Bunyatyan K.P. Period of Horodotsko-Zdovbytska Culture Creation (18—30)

Гаврилюк Н.О. Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор’я як джерело для вивчення етнічної та економічної історії / Havryliuk N.O. Handmade ceramics from ancient Greek centres at the North coast of the Black Sea as a source for study the ethnic and Economic History (30—50)

Шелехань О.В. Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині / Shelekhan O.V. Single-blade Sward from Barrow near Myrne in Kherson Region (50—63)

Болтрик Ю.В. Соляні промисли Північного Причорномор’я в скіфський час / Boltryk Yu.V. Salt-Works at the North Coast of the Black sea in the scythian Period (63—80)

Рейда Р.М., Гейко А.В., Сапєгін С.В., Володарець-Урбанович Я.В. Прокреслені знаки на денцях посуду культури Черняхів—Синтана-де-Муреш / Reida R.M., Heiko O.V., Sapiehin S.V., Volodarets-Urbanovych Ya.V. Inscribed signs on the vessels’ Bottoms of culture chernyakhivska-Sântana de Mureş (80—87)

Готун І.А., Казимір О.М. Велике Ходосівське городище — визначна пам’ятка археології / Hotun I.A., Kazymir O.M. Great Khodosivka Hillfort, Prominent archaeological Monument (87—103)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Усачук А.М., Коваль Ю.Г. Пізньотрипільський кубок з ПівнічноСхідного Приазов’я / Usachuk A.M., Koval Yu.H. Late Trypillian Bowl from the azov sea Northeast area (104—109)

Капустін К.М. Давньоруські пам’ятки Курщини (за матеріалами розвідок І.І. Ляпушкіна 1947 р.) / Kapustin K.M. Ancient Rus Monuments in Kursk Region (based on the materials of archaeological prospecting by I.I. Liapushkin in 1947) (109—116)

Жигола В.С. Новітні дослідження конструкції напільного валу городища Коровель / Zhyhola V.S. Newest Research of Field Side Rampart at Korovel Hillfort (117—125)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Петраускас О.В., Горбаненко С.А. Особливості керамічного комплексу з поселення Велика Бугаївка / Petrauskas O.V., Gorbanenko S.A. Peculiarities of Ceramics Assemblage from Velyka Buhaivka Settlement (126—130)

Історія науки / History of Science

Граб В.І. Місце народження Володимира Грінченка / Hrab V.I. Volodymyr Hrinchenko’s Place of Birth (131—133)

Кузьміщев О.Г. Боспорські дослідження Е.Р. фон Штерна / Kuzmyshchev O.H. Bosporan Research by E.R. von Stern (134—138)

Рецензії / Book Review

Разумов С.М. Рец.: Г.Ф. Коробкова, М.Б. Ры син, О.Г. Шапошникова. Проблемы изучения древнеямной культурной общности в свете исследования Михайловского поселения / Razumov S.M. Re.: H.F. Korobkova, M.B. Rysin, O.H. Shaposhnykova. Problems in study of Ancient Yamna Cultural Community in Light of Research at Mykhailivka Settlement (139—141)

Хроніка / News Review

До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової / To the 75th anniversary of Valentyna Mykolayivna Korpusova (142—143)

Пам’яті Ірми Фантинівни Тоцької / To the Memory of Irma Fantynivna Totska (143—145)

Пам’яті Володимира Опанасовича Круца / To the Memory of Volodymyr Opanasovych Kruts (145—146)

Світлої пам’яті Деонізія Никодимовича Козака / To the Blessed Memory of Deonyziy Nykodymovych Kozak (146—147)

Наші автори / Our Authors (148)

Список скорочень / Abbreviations (149)

Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2014 р. / Index of Publications in «Arhaeology» Journal in 2014 (150—152)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 4»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 4, Зміст / Content