Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2022, 2 (43)

Наш ювілей | Our anniversary

Абашина, Н. С. Життєвий шлях і наукова спадщина В. А. Богусевича (5—17) Abashyna, N. S. Career and Scientific Heritage of V. A. Bohusevych

Список друкованих праць В. А. Богусевича (упорядник В. В. Павлова) (18—20) List of publications of V. A. Bohusevych (compiled by V. V. Pavlova)

Ситий, Ю. М. Дослідження В. А. Богусевича у Чернігові 1947 та 1949 років (21—40) Sytyi, Yu. M. Excavations of V. A. Bohusevych in Chernihiv in 1947 and 1949

Махота, О. О. Характеристика цегли княжої доби у працях В. А. Богусевича (41—49) Makhota, O. O. Characteristics of the Brick of the Princely Age in the Papers of Volodymyr Bohusevych

Хамайко, Н. В., Журухіна, О. Ю., Гунь, М. О. Новий погляд на вперше відкриту на Київському Подолі склоробну майстерню (50—64) Khamaiko, N. V., Zhurukhina, O. Yu., Hun, M. O. New Look to the First Glassmaking Workshop Discovered in Kyiv Podil

Статті | Articles

Бібіков, Д. В. Човни та їхні символи в поховальному обряді південноруських земель (65—82) Bibikov, D. V. Boats and their Symbols in the Funerary Rituals of Southern Rus Lands

Архипова, Є. І. Джерела київських рельєфів зі «світськими» сюжетами: питання атрибуції та датування (83—98) Arkhypova, Ye. I. Sources of Kyiv Reliefs with «Secular» Plots: Issue of Attribution and Dating

Біляєва, С. О. Фортеці Великого князівства Литовського на теренах Київської землі (з історії вивчення) (99—110) Biliaieva, S. O. The Fortresses of the Great Lithuanian Principality on the Territory of the Kyivan Area (from the History of Research)

Прищепа, Б. А. Замок князів Чорторийських у Клевані: етапи становлення, планування та забудова (111—120) Pryshchepa, B. A. The Castle of Czartoryski Princes in Klevan: Stages of Development, Planning and Buildings

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Білинська, Л. І., Володарець-Урбанович, Я. В. Ранньосередньовічні скарби Сумщини: нові надходження та перспективи дослідження (121—133) Bilynska, L. І., Volodarets-Urbanovіch, Ya. V. Early Medieval Hoard from Sumy Region: New Occurrences and Research Prospects

Дяченко, Д. Г. Намисто з могильника Острів (за матеріалами досліджень 2017—2020 рр.) (134—150) Dyachenko, D. G. Bead Set from the Ostriv Burial Ground (Excavations of 2017—2020)

Сушко, А. О. Про один тип освітлювальних приладів на прикладі досліджень в урочищі Гончарі-Кожум’яки (151—159) Sushko, A. O. Case Study of Ceramic Lighting from Materials Discovered at the Honchari-Kozhumyaki Region

Калініченко, В. А., Пивоваров, С. В. Намисто з Чорнівського городища ХІІІ ст. (дослідження 1999—2020 рр.) (160—168) Kalinichenko, V. A., Pyvovarov, S. V. Beads from Chornivske Hill-fort of 13th Century (1999—2020 Excavations)

Чекановський, А. А. Фасони керамічних люльок для куріння тютюну XVII — початку XIX ст. з розкопок у Києві (169—198) Chekanovski, A. A. The Styles of Tobacco Pipes of the 17th — early 19th Centuries from Kyiv Excavations

Новітні дослідження | Recent research

Панишко, С. Д., Петраускас, А. В., Чорний, І. О. Археологічні дослідження оборонних укріплень літописного Володимира в 2018 р. (199—210) Panyshko, S. D., Petrauskas, A. V., Chorny, I. O. Archaeological Exploration of the Fortification of Annalistic Volodymyr in 2018

Нечитайло, П. О., Левінзон, Є. Ю., Болтанюк, П. А. Археологічні дослідження на території Північного бастіону Старого замку (Пільна брама) в Кам’янці-Подільському в 2019 році (211—224) Nechytailo, P. O., Levinzon, Ye. Yu, Boltaniuk, P. A. Archaeological Research on the Territory of the Northern Bastion of the Old Castle (Pilna Gate) in Kamianets-Podilskyi in 2019

Давні виробництва | Early Manufacturing

Пуголовок, Ю. О. Типи теплотехнічних споруд та температура випалювання кераміки у носіїв роменської культури (225—234) Puholovok, Yu. O. The Heat Unit Types and the Firing Temperature in the People of Romny Culture

Танатологія | Thanatology

Баранов, В. І., Івакін, В. Г., Широухов, Р. А. Поховальний обряд могильника Острів (за матеріалами археологічних науково-рятівних досліджень 2017—2018 рр.). Частина друга (235—266) Baranov, V. I., Ivakin, V. G., Shyroukhov, R. A. Burial Rite of the Ostriv Graveyard (by the Results of Rescue Excavation 2017—2018). Part 2

Бібіков, Д. В., Зоценко, І. В. Нове поховання з Китаївського курганного могильника: до дискусії про давньоруські квазікамери (267—282) Bibikov, D. V., Zotsenko, I. V. New Grave from the Barrow Cemetery Kytaiv: Concerning Discussion on the Old Rus Quasi-Chambers

Бобровський, Т. А., Козюба, В. К. Нововідкрите підкурганне поховання другої половини Х — початку ХІ ст. біля Софії Київської (283—296) Bobrovski, T. O., Kozyuba, V. K. New Burial of the Second Half 10th — Early 11th Century near St. Sophia Cathedral of Kyiv

Моця, О. П., Скороход, В. М., Жигола, В. С., Ситий, Ю. М. Дослідження могильника ХІ—ХІІ ст. у Чернігові (297—309) Motsia, O. P., Skorokhod, V. M., Zhigola, V. S., Sytyi, Yu. M. The Research of the Burial Ground of 11th—12th Centuries in Chernihiv

Готун, І. А., Петраускас, А. В. Могильник козацької доби на Середньому Дніпрі (310—319) Hotun, I. A., Petrauskas, A. V. Cemetery of the Cossack Age on the Middle Dnieper

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Сергєєва, М. С. Обробка рогової сировини з поселення Велика Снітинка 2: деякі спостереження (320—332) Sergeeva, M. S. Processing of Antler Raw Materials from the Settlement of Velyka Snitynka 2: Some Observations

Дискусії | Discussions

Володарець-Урбанович, Я. В. Про функціональне призначення трипроменевих ажурних блях із Мартинівського скарбу (333—350) Volodarets-Urbanovіch, Ya. V. Three-Beam Tracery Badges from Martynivka Hoard: Functions and Use

Козубовський, Г. А. До проблеми літописного Білобережжя XIV ст. (351—378) Kozubovskyi, G. A. On the Issue of Annalistic Beloberezhye of the 14th Century

Історія науки | History of science

Ступак, А. В., Горбаненко, С. А. Головні віхи історії археозоологічних досліджень в Україні (379—393) Stupak, A. V., Gorbanenko, S. A. The Main Milestones of the Arhaeozoological Studies in Ukraine

Ананьєва, Т. Б. До історії формування археологічних «місць пам’яті» в Києві на початку ХІХ ст.: відкриття Золотих воріт та створення першої книги про них (394—408) Ananieva, T. B. On the History of Forming of the Archaeological «Memory Places» in Kyiv in the Early 19th Century: the Discovery of Golden Gate and Compilation of the First Book on it

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"