Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2022, 3 (44)

До 100-річчя М. П. Кучери | To the 100th anniversary of M. P. Kuchera

Томашевський, А. П., Павленко, С. В., Борисов, А. В. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки (6—32) Tomashevskyi, A. P., Pavlenko, S. V., Borysov, A. V. The Biography of M. P. Kuchera in the Context of the Development of Ukrainian Archaeological Science

Вітрик, І. С. Спогади про Михайла Петровича Кучеру (33—38) Vitryk, I. S. Remembering Mykhailo Petrovych Kuchera

Томашевський, А. П., Борисов, А. В. Динаміка розвитку давньоруської та середньовічної кераміки України в дослідженнях М. П. Кучери (39—59) Tomashevskyi, A. P., Borysov, A. V. The Dynamics of the Development of Old Rus and Medieval Pottery in the Works of M. P. Kuchera

Вовкодав, С. М. «Змійові» вали Переяславщини в науковій спадщині М. П. Кучери (60—65) Vovkodav, S. M. Zmijovy Valy of Periaslav Region in the Scientific Legacy of M. P. Kuchera

Томашевський, А. П. Археологічні розвідки та обстеження. Сучасність у контексті сторічного ювілею М. П. Кучери (66—73) Tomashevskyi, A. P. Archaeological Surveys and Observation. The Present in the Context of 100th Anniversary of M. P. Kuchera

Список друкованих праць М. П. Кучери (укладачі А. В. Борисов, С. В. Павленко) (74—79) The List of M. P. Kuchera Works (compiled by A. V. Borysov, S. V. Pavlenko)

До 85-річчя О. В. Сухобокова | To the 85th anniversary of O. V. Sukhobokov

Від упорядників (80—82) From the Compilers

Буйських, С. Б. Слово про старшого друга (до 80-річчя О. В. Сухобокова) (83—84) Buyskikh, S. B. A The Word on the Elder Friend (to the 80th Anniversary of O. V. Sukhobokov)

Сухобоков, О. В. Современное состояние изучения волынцевских памятников (2008 г.) (85—111) Sukhobokov, O. V. Current State of Study of Volyntseve Sites (2008)

Білинська, Л. І. Внесок О. В. Сухобокова у дослідження історико-культурної спадщини північного сходу Лівобережної України (112—135) Bilynska, L. I. Contribution of O. V. Suhobokov to the Research of the Historical and Cultural Heritage of the North East of the Left Bank Ukraine

Біляєва, С. О. Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобокова (136—140) Biliaieva, S. O. Ochakiv’s Pages in the Researches of O. V. Sukhobokov

Бузян, Г. М. Дослідження давньоруських пам’яток поблизу с. Циблі на Переяславщині (сторінки польової діяльності О. В. Сухобокова) (141—153) Buzian, H. M. The Research of Old Rus Sites near the Village Tsybli in Pereyaslav Region (Pages of Field Work of O. V. Sukhobokov)

Список друкованих праць О. В. Сухобокова (укладачі С. П. Юренко, О. В. Комар, Л. І. Білинська) (154—162) The List of O. V. Sukhobokov Works (compiled by S. P. Yurenko, O. V. Komar, L. I. Bilynska)

Дослідження фортифікованих пам’яток | Research of fortified monuments

Возний, І. П. Вали — важлива складова частина дерев’яно-земляних споруд укріплених поселень Х—ХІV ст. Північної Буковини (163—178) Vozny, I. P. Ramparts as the Important Component of the Wooden-Earth Constructions of Fortified Settlements of the 10th—14th Centuries in the Northern Bukovyna

Моця, О. П., Скороход, В. М. Стратиграфія Виповзівського городища (179—195) Motsya, O. P., Skorokhod, V. M. The Stratigraphy of the Vypovziv Hill-Fort

Готун, І. А., Казимір, О. М., Манігда, О. В., Борисов, А. В. Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень (196—215) Hotun, I. A., Kazymir, O. M., Manigda, O. V., Borysov, A. V. The Forgotten Cell of the Dnipro Fortification Line

Прядко, О. О. Калениківське городище в нижній течії р. Супій (216—224) Priadko, O. O. Kalenyky Hill-Fort at the Downstream of Supii River Публікація археологічних матеріалів Publication of archaeological materials

Петраускас, А. В., Панишко, С. Д., Чорний, І. О., Кукса, А. О. Нові дослідження городища «Замок» біля с. Литовеж на Волині (225—235) Petrauskas, A. V., Panyshko, S. D., Chorny, I. O., Kuksa, A. V. The New Researches of «Zamok» Hill-Fort near Lytovezh Village at Volyn Area

Прищепа, Б. А. Дослідження житла XVI ст. в центральній частині Острога (236—251) Pryshchepa, B. A. The Research of the 16th Century Dwelling in the Central Part of Ostroh City

Борисов, А. В., Гнера, А. В., Мисак, В. М., Марченко, О. В. Пам’ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти) (252—262) Borysov, A. V., Gnera, A. V., Mysak, V. M., Mar­chenko, O. V. Sites of Horodyshche on the Vilshanka River (Materials for the Archaeological Map)

Пам’ятки Дніпровського Лівобережжя | Monuments of the Dnipro Left Bank

Білинська, Л. І., Володарець-Урбанович, Я. В., Панікарський, А. В., Горбаненко, С. А. Пархомівський другий скарб раннього середньовіччя: попередні результати дослідження (263—281) Bilynska, L. I., Volodarets-Urbanovich, Ya. V., Pa­ni­karski, A. V., Gorbanenko, S. A. The Second Parkhomivka Hoard of the Early Middle Age: Preliminary Results of the Research

Колода, В. В. Ранньосередньовічні матеріали розкопу 6 на городищі Мохнач (за матеріалами охоронно-рятівних досліджень) (282—291) Koloda, V. V. Early Medieval Materials from the Site 6 on Mokhnach Hillfort (Based on the Protection and Rescue Investigations)

Веремейчик, О. М. Комплекси роменської культури на городищі Замкова Гора у Любечі (292—303) Veremeychyk, O. M. Тhe Assemblages of the Romny Culture on the Settlement Zamkova Hora in Lubech

Бубенок, О. Б. Косоги у басейні Псла (304—315) Bubenok, O. B. The Kosogs in the Psel River Basin

Керамологічні студії | Ceramologic studies

Чміль, Л. В., Хамайко, Н. В., Бугай, О. М., Білик, В. М., Шуль­жен­ко, А. В., Сушко, А. О., Нес­те­ров­ський, В. А. Аналіз керамічної сировини київських гончарних осередків ранньомодерного часу (316—330) Chmil, L. V., Khamaiko, N. V., Buhai, O. M., Bilyk, V. M., Shul­zhen­ko, A. V., Sushko, A. O., Nesterovski, V. A. Ceramic Raw Material Analysis from Kyiv Postmedieval Pottery Centers

Тесленко, І. Б., Мироненко, Л. В. Кераміка і керамічне виробництво середньовічного Білгороду: історія дослідження, проблеми та перспективи (331—353) Teslenko, I. B., Myronenko, L. V. Ceramics and Ceramic Production of Medieval Bilhorod: History of the Research, Problems and Perspectives

Погорілець, О. Г., Вєтров, В. С., Чміль, Л. В. Керамічний комплекс гончарного горну ХІХ ст. в смт Меджибіж (354—366) Pohorilets, O. G., Vietrov, V. S., Chmil, L. V. Ceramic Complex of the 19th Century Pottery Kiln in the Medzhybizh Village

Світ речей | The world of things

Дзнеладзе, О. С., Сікоза, Д. М. Гривни з пізньоскіфських та сарматських поховань Нижнього Подніпров’я (367—373) Dzneladze, O. S., Sikoza, D. M. Torques from the Late Scythian and Sarmatian Burials of the Lower Dnieper Region

Володарець-Урбанович, Я. В. Про Т-подібну фібулу кола східноєвропейських варварських виїмчастих емалей із Шедієвого (374—384) Volodarets-Urbanovіch, Y. V. The T-shaped Fibula of the East European Champleve Enamels Style from Shediieve Village

Гопкало, О. В. До питання про взуття носіїв культури Черняхів—Синтана-де-Муреш (385—403) Hopkalo, O. V. To the Question about the Chernyakhiv—Sintana-de-Mureş Culture Bearers’ Shoes

Пивоваров, С. В., Калініченко, В. А. «Громові стріли» з Чорнівського городища XIII ст. (404—412) Pivovarov, S. V., Kalinichenko, V. A. «Arrows of Thunder» from Chornivka Hillfort of 13th Century

Колибенко, О. В., Колибенко, Ол. В. Археологічна пам’ятка раннього нового часу з річки Трубіж у Переяславі (413—422) Kolybenko, O. V., Kolybenko, Ol. V. Archaeological Object of the Early Modern from the Trubizh River in Pereiaslav

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Квітковський, В. І., Горобець, Л. В., Горбаненко, С. А. Півень у салтівській культурі (423—436) Kvitkovski, V. I., Horobets, L. V., Gorbanenko, S. A. The Rooster in the Saltiv Culture

Рудич, Т. О. Зріст населення Давньоруського Галича (437—443) Rudych, T. O. The Height of the Population of Old Rus Halych

Пуголовок, Ю. О., Кушнір, А. С. Дослідження поселенської структури Глинського археологічного комплексу за допомогою технології LiDAR (444—455) Puholovok, Yu. O., Kushnir, A. S. The LiDAR Research of the Settlement Structure of Hlynske Archeological Complex

Жигола, В. С., Скороход, В. М. Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам’ятки (456—465) Zhyhola, V. S., Skorokhod, V. M. Photogrammetric Topographic Basis of Archaeological Site

Дискусії | Discussions

Любичев, М. В. «Особливі» поховання на могильнику пізньоримського часу Війтенки: соціальний аспект (466—490) Liubichev, М. V. «Special» Burials at the Burial Ground Voitenki of Late Roman Period: the Social Aspect

Джік, М. Археологічні свідчення присутності лядських переселенців в Пороссі: стан досліджень (491—498) Dzik, М. Archaeological Traces of the Presence of Lyakhs Displaced by the Ros River. The State of Research

Стеблій, Н. Я., Довгань, П. М. Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області) (499—508) Steblii, N. Ya., Dovhan, P. M. Problems of Motteand-Bailey Castles in Volyn (According to Archaeological Research in a «Male Gorodyshche» in Busk, Lviv Region)

Козубовський, Г. А. До питання про виникнення степових міст Побужжя XIV ст. (509—516) Kozubovskyi, H. A. Concerning the Problem on the Rise of the Steppe Cities of Buh River Basin in the 14th Century

Куштан, Д. П. Археологічні дослідження в Черкасах у контексті дискусій про час заснування міста (517—533) Kushtan, D. P. Archaeological Explorations Cherkasy in the Context of City Foundation Debates

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"