Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2023, 2 (47)

Наші ювілеї | Our anniversaries

Скорий, С. А. Світла людина та великий трудівник (5—6) Skoryi, S. A. Pure soul and a great toiler

Отрощенко, В. В., Болтрик, Ю. В. Амазонка скіфської археології (до ювілею Олени Євгенівни Фіалко) (7—10) Otroshchenko, V. V., Boltryk, Yu. V. The amazon of Scythia archaeology (for the anniversary of Dr. Olena Fialko)

Список друкованих праць О. Є. Фіалко (укладач І. Г. Тарасенко) (11—22) List of printed works of O. Ye Fialko (compiler I. G. Tarasenko)

Статті | Articles

Kravchenko, E. A. Archaeological Sources of the Crimean Natives’ Religion and Cults in the Early Iron Age (23—35) Кравченко, Е. А. Археологічні джерела до релігії та культів корінного населення Криму в ранньому залізному віці

Гречко, Д. С. Між осілістю та кочуванням: життя на лісостеповому фронтирі Лівобережжя Дніпра у скіфський час (36—42) Grechko, D. S. Between sedentism and nomadism: lifeways on the forest-steppe frontier of the Left Bank of Dnipro in Scythian time

Ржевуська, С. С. Формування підгірцівської групи пам’яток Київського Подніпров’я скіфського часу (43—49) Rzhevuska, S. S. Pidhirtsi group of sites of the Kyiv Dnipro region of the Scythian Age

Русяєва, А. С., Кузьміщев, О. Г. Витоки та еволюція державної влади в Ольвії Понтійській (50—75) Rusiaieva, A. S., Kuzmishchev, O. H. Origins and evolution of state power in Olbia Pontica

Клочко, Л. С., Васіна, З. О. Реконструкція вбрання боспорянки (76—86) Klochko, L. S., Vasina, Z. O. Reconstructing the clothes of Bosporan woman

Симоненко, О. В. Червонолаковий посуд пізньоскіфських некрополів Низового Дніпра (87—112) Symonenko, O. V. Red Slip Ware from the Late Scythian Necropolises of the Lower Dnipro Basin

Скіфи і зброя | Scythians and weapons

Фіалко, О. Є. Бойові сокири амазонок Європейської Скіфії (113—126) Fialko, O. Ye. Battle axes of amazons of European Scythia

Скорий, С. А., Зимовець, Р. В. Біметалевий чекан з Дніпровського Лісостепового Лівобережжя: привід для розмови про подібну зброю ранньоскіфської доби в Євразії (127—146) Skoryi, S. A., Zymovets, R. V. Bimetallic pick-axe from the forest-steppe of Dnipro left bank: cause for conversation about the similar arms of early Scythian epoch in Eurasia

Ляшко, Ю. Ю. Нова знахідка скіфського меча із околиць Мотронинського городища (147—149) Lyashko, Yu. Yu. New find of the Scythian sword near Motronynske hillfort

Дзнеладзе, О. С., Сікоза, Д. М., Симоненко, О. В. Мечі пізньоскіфського некрополя Червоний Маяк (150—161) Dzneladze, O. S., Sikoza, D. M., Symonenko, O. V. Swords of the Late Scythian Necropolis Chervony Mayak

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Гуцал, А. Ф., Гуцал, В. А., Могилов, О. Д. Курган скіфського часу біля с. Малинівці на Поділлі (162—173) Hutsal, A. F † , Hutsal, V. A. Mogylov, O. D. Barrow of the Scythian period near Malynivtsi village in Podillya

Шрамко, І. Б. Курган 1/2021 некрополю Скоробір в окрузі Більського городища (174—189) Shramko, I. B. Barrow 1/2021 of the Skorobir necropolis in the Bilsk hillfort vicinity

Каравайко, Д. В., Осадчий, Є. М. Поселення скіфського часу на пагорбах Путивля (190—201) Karavaiko, D. V., Osadchyi, Ye. M. Scythian Settlements on the Putivl Promontories

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Болтрик, Ю. В., Каряка, О. В. Найдавніша транспортна магістраль Скіфії (шлях: Нижній Буг — Середній Дніпро) (202—214) Boltryk, Yu. V., Kariaka, O. V. The oldest transport artery of Scythia (Lower Hypanis — middle course of Borysthenes Track)

Бейсенов, А. З., Панічкін, А. В. Тасмолинська культура: перші результати дослідження складу фарб на предметах із курганів (215—225) Beisenov, A. Z., Panichkin, A. V. Tasmola culture: the first results of the study of the composition of paints on the objects from barrows

Корж, А. А., Горбаненко, С. А. Деякі особливості виробництва артефактів із глини мешканцями Басівського городища (226—234) Korzh, A. A., Gorbanenko, S. A. Some features of the production of clay artifacts by the residents of the Basivka hill-fort

Назарова, Т. О. Пізньоархаїчне поховання 470 із некрополя Фанагорії (235—240) Nazarova, T. O. Late archaic burial 470 from the necropolis of Phanagoria

Дискусії | Discussions

Бабенко, Л. І. Щодо атрибуції деяких предметів з Литої Могили (241—256) Babenko, L. I. Regarding the attribution of some items from the Lyta Mohyla

Полідович, Ю. Б. Загадкові ритуальні предмети скіфів: у пошуках відповідей (257—275) Polidovych, Yu. B. Mysterious ritual objects of the Scythians: searching the answers

Історія науки | History of science

Деміна, А. Д. Історія дослідження скіфських пам’яток у Північному Приазов’ї (276—286) Demina, A. D. History of the research of Scythian sites in the Northern Azov Sea region

Нові видання | New editions

Горбаненко, С. А. Нові видання з археології ранньозалізної доби (287—290) Gorbanenko, S. A. New publications on Early Iron Age

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"