Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дослідження Київського Полісся, зміст / contents

Передмова / Introduction (5)

Вступ / Preamble (6)

СТАТТІ / PAPERS

Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся / Zaliznyak L.L. Final Paleolithic and Mesolithic of Kyivan Polissya (9—23)

Борисов А.В., Манігда О.В. Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам’яток для дослідження систем розселення / Borysov A.V., Manigda O.V. Experience in archaeological sites database development and implementation for settling systems study (24—31)

Сєров О.В. Київське Полісся Х—ХІІІ ст. за археологічними даними / Sierov O.V. Kyivan Polissya of the 10th—13th centuries according to archaeological data (32—40)

Козюба В.К. Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження / Koziuba V.K. Old fortifications in the north of Kyivan Polissya: the conditions and perspectives of research (41—57)

Чміль Л.В. Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. / Chmil L.V. Historiography and sources of Ivankiv district history (10th—18th centuries) (58—69)

ПУБЛІКАЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ / PUBLICATION OF ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

Переверзєв С.В., Сорокун А.А., Хоптинець І.М. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / Pereverzev S.V., Sorokun A.A., Hoptinets I.M. Archaeological survey results in the Exclusion Zone and the north of Ivankiv district (Kyivan region) (70—84)

Переверзєв С.В. Дослідження літописного Чорнобиля / Pereverzev S.V. The annalistic Chernobyl suveys (85—92)

Чміль Л.В., Козюба В.К., Чекановський А.А. Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013—2014 рр. / Chmil L.V., Kozuba V.K., Chekanovskij A.A. Archaeological surveys in Ivankiv district (2013—2014 years) (93—98)

Веремейчик О.М. Старожитності городища Монастирище кінця ХІІ — середини ХІІІ ст. в Любечі / Veremeychyk O.M. Monastyryshche settlement’s antiquities of the late 12th — mid. 13th centuries in Liubech (99—108)

ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ / WRITTEN SOURCES

Мишанич Я.О. Полісся в давньоукраїнських літописах / Myshanych Ya.O. Polissya in the ancient Ukrainian chronicles (109—112)

Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) / Koziuba V.K. Dwelling, yard and homestead (in the Old Rus lexics light) (113—136)

Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у «Тавлії» у писемних та епічних згадках / Khamaiko N.V. Characteristic features of the Old Rus’ game «Tavleya» in written and epic sources (137—146)

СТАРОДАВНЄ ВИРОБНИЦТВО / ANCIENT PRODUCTION

Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля / Zhurukhina O.Y. lassware from the Old Chornobyl archaeological excavations (147—151)

Сергєєва М.С. Давньоруська різьблена кістка з Чорнобильського городища / Sergheyeva M.S. Old Rus’ carved bone from Chornobyl hillfort (152—159)

Івакін В.Г., Бібіков Д.В., Оленич А.М. Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013—2015 рр.) / Ivakin V.G., Bibikov D.V., Olenych A.M. New information about Old Rus Vyshgorod crafts and trade (surveys of 2013— 2015 years) (160—167)

Оленич А.М. Процес випалу в давньоруському горні: на прикладі горнів Вишгородського посаду / Olenych A.M. Firing process in the Old Rus kiln on the example of Vyshgorod trading quarter kilns (168—171)

Гунь М.О., Оногда О.В., Чміль Л.В. Керамічні комплекси другої половини ХІІІ — середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині / Gun M.O., Onohda O.V., Chmil L.V. Ceramic complexes from Khodosivka-Roslavske and Ivankiv-3 settlements of Kyivan region (2nd half of the 13th — mid. 14th centuries) (172—179)

Починок Е.Ю. Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі / Pochynok E.Yu. Forest glassmaking in Ivankiv district of Kyivan Polissya (180—186)

ЕТНОЛОГІЯ / ETHNOLOGY

Гілевич І.Я. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати / Hilevych I.Ya. North districts of Kyivan region field explorations during two-volume collective monography about Polissya preparation (late 1970s — early 1980s): history and scientific results (187—196)

Ковальчук Н.А. Обряд «проводи русалок» на північному сході Правобережного Полісся (термінологія, структура, ареалогія) / Kovalchuk N.A. «Seeing mermaids off» ritual in the north-eastern part of the Right-bank Polissya (terminology, structure and arealogy) (197—202)

Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся / Tsypyshev S.I. Bread in Kyivan Polissyan customs (203—207)

Кондратюк О.В. До питання про статус невістки та ятрівки у традиційній сім’ї / Kondratiuk O.V. To the issue of daughter-in-law and sister-in-law statuses in the traditional family (208—212)

Васянович О.О. Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся / Vasianovych O.O. Current state of archaic meteo-beliefs preservation in Kyivan Polissyan region (213—219)

Люта Т.Ю. З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри (XV — перша половина XVII ст.) / Liuta T.Yu. From the history of Kyivan St. Sophia Metropolitan See complex of Polissyan possessions functioning (15th — 1st half of the 17th centuries) (220—227)

Pawiłan K. Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów / Pawiłan K. History of the Hornostajs family of Hippocentaurus coat of arms and fate of its archives (228—241)

Печников В.С. К истории старообрядческих слобод Киевского Полесья / Piechnikov V.S. To the history of Kyivan Polissyan Old Believer settlements (242—245)

Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся / Breyak О.V. Kyivan Polissyan cult structures (246—258)

Стародуб О.В. Минуле в пам’яті парафіяльного духовенства Радомишльського повіту, зафіксоване на початку XX ст. в опитувальних листах краєзнавця Степана Дроздова / Starodub O.V. Past in the Radomyshl county parish clergy’s memory from the early 20th century questionnaires developed by the local historian Stepan Drozdov (259—264)

Крикун Ю.С. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся / Krykun Ju.S. Clergy’s role in Chornobyl Polissyan cultural traditions preservation (265—269)

Чучман Х.Ю. Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зону відчуження Чорнобильської АЕС) / Chuchman K.Yu. Family archives of the Polissyan locals as the epoch reflection (based on materials of scientific expeditions to Chornobyl NPP Exclusion Zone) (270—274)

Наші автори / Our authors (275—277)

Список скорочень / List of abbreviations (278—280)

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"