Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Редколегія / Editorial Board

Відповідальні редактори

Володарець-Урбанович Ярослав Володимирович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Volodarets-Urbanovich Iaroslav V.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Heroiv Stalinhradа ave., Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Горбаненко Сергій Анатолійович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gorbanenko Serhiy A.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (PhD)
Senior Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Heroiv Stalinhradа ave., Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Редактційна колегія / Editorial Board

Абашина Наталія Серафимівна
кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
Abashyna Nataliia S.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Казанський Михайло Михайлович
хабілітований доктор
провідний науковий співробiтник
Національний центр наукових досліджень, UMR 8167 — Схід і Середземномор’я
52, rue du cardinal Lemoine, Париж, 75005, Франція
персональна веб-сторінка: orient-mediterranee.com
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Kazanski Michel M.
Doctor hab.
Leading Researcher
National Center for Scientific Research of France, UMR 8167 — Orient et Méditerranée
52, rue du cardinal Lemoine, Paris, 75005, France
personal web page: orient-mediterranee.com
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Колода Володимир Васильович
кандидат історичних наук
завідувач навчально-дослідною археологічною лабораторією, доцент кафедри історії України
Харківський національний педагогічний університету ім. Г .С. Сковороди
вул. Алчевських, 29, каб. 126, Харків, 61002, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Koloda Volodymyr V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Associate Professor, the Head of Teaching and research archaeology laboratory
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Alchevskih St., 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Комар Олексій Вікторович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
пр. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komar Oleksii V.
Candidate of Historical Sciences
Senior Researcher
Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
Heroiv Stalingrada ave. 12, Kyiv, 04210, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Коматарова-Балінова Євгенія
кандидат історичних наук
головний асистент
Національний археологічний інститут з музеєм Болгарської академії наук
вул. Соборна 2, Софія, 1000, Болгарія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komatarova-Balinova Evgeniya
Ph. D.
Assistant Professor
National Archaeological Institute with Museum — Bulgarian Academy of Sciences
2 Saborna Str., Sofia, 1000, Bulgaria
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Курта Флорін
доктор наук
професор середньовічної історії і археології
департамент історії університету Флориди
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
персональна веб-сторінка: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Curta Florin
PhD
Professor of Medieval History and Archaeology
Department of History University of Florida
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
personal web page: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Милян Тарас Романович
кандидат історичних наук
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України
вул. В. Винниченка, 24, Львів, 79008, Україна
персональна веб-сторінка: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Mylian Taras R.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Researcher Scientific
Research Centre «Rescue Archaeological Service» Institute of Archaeology of the National Academy of Science of Ukraine
Vynnychenka str., 24, Lviv, 79008, Ukraine
personal web page: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Михайлина Любомир Павлович
доктор історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ 01015, Україна
Mykhaylyna Lyubomyr P.
Doctor of Sciences in History
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Парчевський Міхал
доктор наук габілітований
Інститут археології Жешувського університету
вул. Моніуцького 10, Жешув, 35-015, Польща
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Parczewski Michał
Prof. dr hab.
Institute of Archeology, University of Rzeszów
ul. Moniuszki 10, Rzeszów, 35-015, PL
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Петраускас Олег Валдасович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Petrauskas Oleg V.
Candidate of Historical / Cand. Sci. (Hist.) (PhD)
Senior Researcher, Head of Department
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kyiv, 04210, Ukraine
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пивоваров Сергій Володимирович
доктор історичних наук
заступник Генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ, 01015, Україна
Pyvovarov Serhii V.
Doctor of Sciences in History
Deputy Director for Scientific Work
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
Погоральський Ярослав Володимирович
кандидат історичних наук
завідувач Археологічного музею
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна
персональна веб-сторінка: clio.lnu.edu.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pohoralskyi Yaroslav V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Director of Archaeological Museum
Ivan Franko National University of Lviv
1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine
personal web page: clio.lnu.edu.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Прищепа Богдан Анатолійович
доктор історичних наук
доцент кафедри історії України
Рівненський державний гуманітарний університет
вул. Степана Бандери, 12, Рівне, 33000, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Pryshchepa Bohdan A.
Doctor in habilitatis
Associate Professor of the Department of the History of Ukraine
Rivne State Humanitarian University
Stepana Bandery Street 12, Rivne, 33000, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пуголовок Юрій Олександрович
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут керамології — відділення Інститут народознавства НАН України
Партизанська, 102, Опішня, Полтавська область, 38164, Україна
персональна веб-сторінка: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Puholovok Yuriy O.
Candidate of Sciences in History (PhD)
reasercher
The Ceramology Institute — the branch of the Ethnology Institute of the NAS of Ukraine
102 Str, Partyzanska, Opishnya, Poltava region, 38164, Ukraine
personal web page: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Синиця Євген Валентинович
кандидат історичних наук
доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Synytsia Ievgen V.
Candidate of Sciences in History (PhD)
Docent (associate professor)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Street, 60, Kyiv, 01601, Ukraine
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Станціу Іоан
доктор давньої історії і археології
старший науковий співробітник І
Інститут археології та історії мистецтв Румунської академії
вул. Міхала Когалніціану, 12—14, Клуж-Напока, 400084, Румунія
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Stanciu Ioan
PhD — Doctor in Ancient History and Archeology
Senior researcher I
Institute of Archeology and Art History of the Romanian Academy
Str. Mihail Kogalniceanu, 12—14, Cluj-Napoca, 400084, Romania
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тельнов Микола Петрович
доктор історичних наук
завідувач відділом
Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови
вул. Стефан чел Маре 1, Кишинів, 2001, Молдова
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Telnov Nikolai P.
Doctor of history
head of department
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Pr. Stefan cel Mare 1, Kishinev, 2001, Moldova
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Терпиловський Ростислав Всеволодович
доктор історичних наук
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Terpilovskij Rostislav V.
Professor, Doctor of in habilitatis
Yead of Department of Archeology and Museology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Street, 60, Kyiv, 01601, Ukraine
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Хасіл Ян
доктор філософії
науковий співробітник
Інститут археології Чеської академії наук
Летенська 4/123, Прага, 118 01, Чеська республіка
персональна веб-сторінка: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Hasil Jan
Doctor of Philosophy (Ph. D.)
Researcher
Institute of Archaeology of the CAS
Letenská 4/123, Prague, 118 01, Czech Republic
personal web page: arup.cas.cz
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 5169 3305 1813 7077
Детальніше

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека In Sclavenia terra