ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Оформлення тексту.

Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір 14, через 1,5 інтервали.
Стаття має ПОСЛІДОВНО включати такі блоки.
1. Основний (інформативний) блок.
УДК
І.П. Прізвище
Назва статті
Анотація. У кількох словах про тему статті / публікації.
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Основний текст статті.
Література.
2. Іншомовний блок (російська / українська і англійська).
І.П. Прізвище
Назва статті
Структуроване резюме (близько 1500 символів).
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Одержано хх.хх.201?
3. Обслуговуючий блок.
Підписи під рисунки (якщо є).
Текстові таблиці (якщо є).
Список скорочень (якщо є).
Дані про автора (звання, посада з зазначенням місця роботи).
Посилання
на літературу напівкодом у квадратних дужках [Прізвище, 2012, с. 6; рис. 5, 2—4; табл. 3];
на рисунки (рис. 1, 3), де перша цифра — номер рисунка, друга — позиція на рисунку;
на таблиці (табл. 2).

Оформлення списку літератури.
Прізвище І.П. Назва монографії. — Місто, 2012. — 150 с.
Прізвище І.П. Назва статті // Назва збірника. — Місто, 2012. — С. 15—25.
Прізвище І.П. Назва статті // Назва конференції: Тези доп. — Місто, 2012. — С. 15—25.
Прізвище І.П. Назва статті // Назва періодичного видання. — 2012. — № 1 (або Вип. 1; Т. 1 і т. д.). — С. 15—25.
Прізвище І.П. Назва звіту / Назва архіву. — 2012. — № 1. (за нумерацією, прийнятою архівом зберігання, напр.: ІА НАН України. — 2012/5).

Увесь текст давати одним файлом. Увага! Не потрібно використовувати для оформлення ПРОПИСНІ літери!

Підготовка рисунків.
Рисунок обов’язково має бути наданий у форматі *.tif, а також у форматі, в якому він був виконаний. Мінімальна розподільна здатність 300 dpi.
Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, діаграми, таблиці з переважанням зображень над текстами тощо) повинні називатися «рис.» і мати послідовну нумерацію у тексті. Назви рисунків мають містити їх порядковий номер; краще давати (латиницею): Avtor_01, Avtor _02, і т. д.


Text formatting rules.

All text must be in Times New Roman, 14 pt, line spacing 1.5 of lines.
An article should CONSISTENTLY include parts listed below.
1. Main (informative) part:
UDC code.
Name, patronymic (or middle name), surname.
Title of paper.
Abstract (a few words about that as outlined in paper).
Keywords: 3—5 characteristic words or phrases.
The main text of the paper. References.
2. A foreign language part (Russian / Ukrainian and English):
Name, patronymic (or middle name), surname.
Title of paper.
Structured summary (about 1500 symbols).
Keywords: 3—5 characteristic words or phrases.
Received for publication: dd.mm.yyyy.
3. Supplementary materials:
Titles of the figures (if there are the figures).
Text tables (if there are the tables).
List of abbreviations.
Information about author (degree, work position and workplace).

Reference system:
All references to the literature are to be in semi code format: square brackets [Surname, 2012, p. 6; fig. 5, 2—4; tab. 3];
to the illustrations: (fig. 1, 3) — 1st number refers to the figure, 2nd — number to the item;
to the table: (tab. 2).

References formatting rules.

Surname N.P. Title of monograph. — City, year. — number of pages (p.)
Surname N.P. Title of article // Title of collection. — City, year. — range of pages (p.)
Surname N.P. Title of article // Title of conference: Abstracts of reports. — City, year. — range of pages (p.)
Surname N.P. Title of article // Title of periodical. — year. — № (or Vol., Iss., etc.). — range of pages (p.)
Surname N.P. Title of research report / Archive name. — year. — № (through a numeration of archive, e. g.: IA NAS of Ukraine. — year/number).

All text in one file is required. Please pay your attention that there is no need to use UPPERCASE letters for text.

Preparation of illustrations.
An image file should be given of *.tif format as well as in a format it was made. Minimal resolution is 300 dpi. All illustrations (drawings, photo, maps, tables, charts in which image prevail text) should be named fig. and consistently numbered in text. A Figure should have the ordinal number in title; the file is better to name in Latin letters: Author_01, Author_02, etc.

 

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Археология.РУ
Російський інтернет-ресурс, великий обсяг різнопланової інформації з археології.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS