Хроніка

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Бідзіля В.І. Історія культури Закарпаття на рубежі нашої ери. — К.: Наук. думка, 1971.
Бидзиля В.И., Вознесенская Г.А., Недопако Д.П., Паньков С.В. История черной металлургии и металлообработке на территории УССР (ІІІ в. до н. э. — ІІІ в. н. э.). — К.: Наук. думка, 1983.
Виноградова Н.М. Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры (периодизация, хронология, локальные варианты). — Кишинев, 1983.
Дергачев В.А. Памятники позднего триполья (опыт систематизации). — Кишинев, 1980.
Козак Д.Н. Пшеворская культура в Верхнем Поднестровье. — К.: Наук. думка, 1984.
Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Саргсян Т.Э., Сорочан С.Б., Шапошников А.К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. — Харьков: Антиква, 2012. — 416 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensis. — Т. 1).
Терпиловський Р.В., Шекун О.В. Олександрівка 1 — багатошарове ранньослов'янське поселення біля Чернігова. — Чернігів, 1996. — 128 с.
Шелухін С. Звідкіля походить Русь. Теорія кельтського походження Київської Русі з Франції. З орієнтовною картою. — Прага, 1929.
Antichitatea Târzie în bazinul Prutului: Catalog / Coord.: I. Ioniţă, M. Mamalaucă, V. Vornic. — Bârlad, 2009.
Crişan V. Dacii din estul Transilvaniei. — Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2000 (Monografii Arheologice. — II).
New Archaeological Discoveries in South-Eastern Transylvania: Catalog de expoziţie, Coord.: V. Cavruc. — Editura Angvstia, 2003.
Păunescu A., Şadurschi P., Chirica V. Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani. — Bucureşti, 1976. — V. I, II.
Popușoi E. Trestiana. Monografie arheologică. — Bârlad, 2005. — 376 p.
Repertoriul arheologic al județului Covasna / Red.: V. Cavruc. — Sfântu Gheorghe, 1998 (Monografii Arheologice. — I).
Repertoriul arheologic al județului Harghita / Red.: V. Cavruc. — Sfântu Gheorghe, 2000 (Monografii Arheologice. — II).
Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe / Ed. by Z.K. Pinter, Anca Nitoi. — Sibiu, 2015.

Періодика, серії

Античная древность и средние века (Екатеринбург, РФ).
Византийский Временник (РФ).
Военно-исторический журнал “Para bellum” (СПб., РФ).
Древнее Причерноморье (Одеса, Україна).
Музейний вісник (Запоріжжя).
Нартекс. Byzantina Ukrainensis. — Харьков.
Т. 1. — 2012Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Саргсян Т.Э., Сорочан С.Б., Шапошников А.К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. — Харьков: Антиква, 2012. — 416 с.
Т. 2. — 2013: ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. — Харьков: Майдан, 2013. — 596 с.
Старожитності Лівобережного Подніпров’я. — Київ; Полтава: 2016. — 228 с.
Хазарский альманах, 2015, Т. 13.
Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări (Prahov, Румунія). 2008, Serie Nouă III—IV (11—12).
Black Sea Studies (BSS) (Данія).
Libra: Зб. наук. пр. каф. іст. стародав. світу та середніх віків. — Одеса.
Panskoye I: Archaeological Investigations in Western Crimea (Данія).
Sortehavsstudier (Данія).
Výroční zpráva (Брно, Чехія).
Wiadomości Archeologiczne (Варшава, Польща).

Висловлюємо щиру вдячність Леоніду Бабенку, Віталію Калініченку, Кирилу Мизгіну, Едуарду Овчиннікову, Марині Сергєєвій та всім небайдужим!

Останнє оновлення на Неділя, 03 квітня 2016, 08:04

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Білоусько О.А., Супруненко О.Б., Мироненко К.М. Середньовічна історія Полтавщини (V — І половина XVI століття): Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. — Полтава: Оріяна, 2004. — 200 с.
Еремеев И.И., Дзюба О.Ф. Очерки исторической географии лесной части пути из варяг в греки. — М., 2010.
Синюк А.Т. Избранные труды. — Воронеж: ВГПУ, 2014. — 765 с.
Dobos A., Opreanu C.H. Migration Period and Early Medieval Cemeteries at Fântânele (Bistrița-Năsăud County). — Cluj-Napoca, 2012.

Періодика, серії

Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету. — Київ.
Наукові записки Інституту історії матеріальної культури (НЗ ІІМК). — Київ.
Проблемы истории, филологии, культуры. — Москва, РФ.
Наукові записки КДПУ Серія: Історичні науки. — Кіровоград.
Хроніка археології та мистецтва (ХрАМ). — Київ.
Археологічний літопис Лівобережної України (АЛЛУ). — Полтава, 1999. — № 2.

Збірники

Стекло Восточной Европы с древности до начала ХХ века. — М., 2015.

Щиро вдячні Мар'яні Авраменко, Леоніду Бабенку, Вікторії Котенко, Юрію Пуголовку, Геннадію Свистуну, Марині Сергєєвій та всім небайдужим!

Останнє оновлення на Понеділок, 29 лютого 2016, 09:20

Акція за збереження української археології

12 лютого 2016 року, в зв'язку із критичною ситуацією з фінансуванням та підтримкою науки з боку держави, відбулася акція за збереження української археології.

За посиланням — фотозвіт, а також листи від Інститута археології НАНУ до Президента України та Президії НАНУ.

Останнє оновлення на Середа, 17 лютого 2016, 18:41

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Засновано нову рубрику серія "Археологія і давня історія України", на сторінці якої буде зосереджено всю інформацію щодо журналу.

Книги

Балагурі Е.А., Пеняк С.І. Закарпаття — земля слов’янська. З історії слов’янських племен VI—XIII ст. — Ужгород: Карпати, 1976. — 158 с.
Западноевропейская резная кость Средних веков: Каталог коллекции / М.Я. Крыжановская. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. — 312 с.
Дослідження посаду літописної Лтави:
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 1. — 180 с.
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 2. — 192 с.
Коринфские вазы и их античные имитации: каталог коллекции / А. Г. Букина. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. — 456 с.
Государственый Эрмитаж. Издания (СПб.).
Плавінскі М.А. Клінковая зброя Х—ХІІІ стст. на тэрыторыі Беларусі. — Мн.: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 112 с.
Плавінскі М.А. Войска Полацкага княства ад часоў Рагвалода да эпохі Усяслава Чарадзея. — Мінск: Галіяфы, 2012. — 48 с.
Плавінскі М.А. Узбраенне беларускіх земляў Х—ХІІІ стагоддзяў. — Мінск: Галіяфы, 2013. — 106 с.
Плавінскі М., Дучыц Л., Плавінскі А., Шадыра В. Курганныя могільнікі захаду Браслаўскага Паазер'я (матэрыялы раскопак 1978—2010 гадоў). — Мн.: Галіяфы, 2014. — 220 с.
Потушняк Ф.М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті. — Ужгород, 1958.
Флёров В.С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. — М., 1996. — 101 с.
Bernard Ch. Die Nitragruppe in der Südwestslowakei Eine archäologische und paläometallurgische. Analyse ausgewählter Gräberfelder: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes. — Saarbrücken, 2005.
Duma P. Śmierc nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego. — Wrocław, 2015. — 235 s.

Періодика

Археологічні відкриття в Україні. — Київ. 2001—2002. — 2003.
Археологія і давня історія України. — 2015. — Вип. 3 (16).
Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. — Київ, 1997. — Т. 1.
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів. (2009. — Вип. 9 — по теперішній час)
Международная полевая школа в Болгаре. — Казань, Болгар. Вып. 1. — 2014.
Український історичний журнал (УІЖ). — Київ.
Acta Archaeologica Albaruthenica. — Мн.: Vol. I. — 2007; Vol. ІІ. — 2007; Vol. III. — 2008.
Acta Historica Tallinnensia (Tallinn, Естонія).
Acta Palaeobotanica (Варшава, Польща).
Estonian Journal of Archaeology (Tallinn; Tartu, Естонія).
Journal of Ancient History and Archeology (Cluj-Napoca, Румунія).
Opus Mixtum (Київ).
Wrocław — widawa (Wrocław, Польща): 17. — 2014. Obozowiska. Osady. Wsie / Pod red. M.Masojcia. — Wrocław, 2014.

Збірники

Военное дело кочевников Казахстана и сопредельных стран эпохи В 63 средневековья и нового времени / Отв. ред. А.К. Кушкумбаев. — Астана: BG-print, 2013. — 180 с.
Областная научно-практическая конференция посвященная 100-летию со дня рожд. М.Я. Рудинского: Тез. докл. — Полтава, 1997. — 64 с.

Щиро вдячні Віталію Калініченку, анонімному дописувачу "balik2", та всім небайдужим.

Останнє оновлення на Неділя, 07 лютого 2016, 21:52

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. — Казань, 1987.
Јеремић Г., Гојгић А. Римске терме у Чачку. — Чачак, 2012. — 126 с. (Прилози за историју Чачка. — 3).
Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников) / Сост. А.В. Файферт. — Ростов-на-Дону, 2014. — 500 с.
Патокова Э.Ф., Петренко В.Г., Бурдо Н.Б., Полищук Л.Ю. Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1989. — 144 с.
Скорый С.А. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. — Киев; Полтава, 1996. — 135 с.
Сухобоков О.В. «Земля незнаема»: население бассейна Среднего Псла в Х—XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное). — К., 2016.
Ямпольский З.И. Древняя Албания III—I вв. до н. э. — Баку, 1962. — 394 с.
Ферјанчић С., Јеремић Г., Гојгић А. Римски епиграфски споменици Чачка и околине. — Чачак, 2008. — 112 с. (Прилози за историју Чачка. — 2).
Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita: Catalog 1 / C. Beldiman, D.-M. Sztancs, D.L. Buzea. — Sfăntu-Gheorghe: Angustia, 2012.
Chiricescu A. Civilizaţia tradiţională a sării în sud-estul Transilvaniei: raport de cercetare. — Sfântu Gheorghe, 2013.
Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România: Catalogul expoziției. — Piatra-Neamț, 2001.
Cultura şi civilizaţia din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor cercetări arheologice: Catalogul expoziţiei. — Sfântu Gheorghe, 1998.
Dacii din Curbura Carpaţilor. Catalogul expoziției / Ed.: V. Crişan, V. Sîrbu. — Sfântu-Gheorghe: Angvstia, 2009.
Dębiec M., Dębiec M., Pelisiak A. Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu. — Rzeszów, 2015 (Via archaeologica ressoviensia. — T. IX).
Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, documente, Sfatul Popular al Regiunii Ploiești. — Ploiești, 1956.
Hungarian archaeology at the turn of the millennium. — Budapest, 2003. — 500 p.

Періодика, серії
Археологический альманах. — Донецк, 2012. — № 28: Древняя и средневековая Таврика: Сб. ст., посвящ. 1800-летию г. Судака.
Археологічний літопис Лівобережної України. — Полтава. 1999. — № 1.
Болховітіновський щорічник. — Київ, 2008. — 2010.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — М.
Зборник радова Народног музеја (Чачак, Сербія).
Золотоордынское обозрение (Институт истории им. Ш. Марджани АН, Татарстан).
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951—2000 ...). — М., 1953—2000 ...
Laurea (Харків)
[0]: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
I: Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2015. — 212 с.
Cumidava (Muzeul de Istorie Brașov, Румунія). 1967—2011.
Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr. — I p. Chr. — Cluj-Napoca. Vol. XXII. — 2015. — Warriors, weapons, and harness from the 5th—10th centuries in the Carpathian Basin.
Patrimonium Banaticum (Румунія).
Revista Angvstia (Cluj-Napoca, Румунія).
Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova (Ploiești, Румунія).

Збірники
Античный мир. Византия: К 70-летию профессора В. И. Кадеева (Сб. науч. трудов). — Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. — 332 с.
Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания / В. И. Кадеев. — Харьков: ООО «НТМТ», 2013. — 144 с.
История и культура древнерусского города. — М., 1989.
Laurea: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
Pagini din trecutul istoric al județului Prahova. Volum editat de Muzeul de Istorie al Județului Prahova. — Ploiești, 1971. — 266 p.
Prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene / Red. N.I. Simache. — Ploiești, 1968.

Висловлюємо щиру вдячність Аттілі Тюрку, Віталію Калініченку, Віталію Рудю та всім небайдужим. ... І з НОВИМ РОКОМ!


Сторінка 7 з 17

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Ви знаходитесь тут: Головна